Decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Posledné minuloročné zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolal primátor mesta na utorok 13. decembra 2022. Bolo otvorené za prítomnosti 18 z 19-tich poslancov, ospravedlnená bola Bc. Miroslava Sabová Dudášová.
 
Návrhová komisia: PaedDr. Slávka Kramárová, Bc. Anton Dúbravec, Ing. Martina Hilkovičová
Mandátová komisia: Ing. Jozef Sečeň, Oľga Buchová, Mgr. Matej Godáň
Overovatelia: Ing. Rastislav Jurina, PhD., Mgr. Tomáš Karmažín
 
Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa).
 
Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Doplnenie bodu na návrh JUDr. Klenoviča o zmene Rokovacieho poriadku komisií pri MsZ (18-17-1-0).
- Doplnenie bodu na návrh Štefaneka na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie situácie spojenej s uzáverou a rekonštrukciou mosta nad železnicou (18-12-3-3).
 
- Informatívnu správu primátora o činnosti mesta a MsÚ od ostatného zasadnutia MsZ (17-17-0-0).
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 bez pripomienok (15-15-0-0).
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov (15-15-0-0).
 
- Vytvorenie rezervy 1 050 eur na spolufinancovanie projektu „Školský dvor, ktorý učí environmentálne“ pre MŠ Komenského ul. 1137/37 (17-17-0-0).
- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Sereď č. 7/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní zákl. umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení. Dôvodom je zmena výšky normatívov (17-17-0-0).
- Procedurálny návrh poslankyne PaedDr. Kramárovej, aby boli finančné prostriedky získané zo zvýšených poplatkov zákonných zástupcov v súlade s VZN 7/2022 zapracované do rozpočtu mesta pre oblasť školstva (17-15-0-2).
 
- VZN mesta Sereď 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta. Dôvodmi pre zmenu sú: potreba zvýšenia príspevkov zákonných zástupcov v materských školách a školských kluboch detí s ohľadom na nedostatočnú výšky finančných prostriedkov prideľovaných mestu zo štátu v nadväznosti na zvyšujúce sa ceny energií a zákonný nárast miezd zamestnancov a tiež zmena finančných pásiem v zariadeniach šk. stravovania (17-17-0-0).
 
- VZN mesta Sereď 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností. Z dôvodu neustále rastúcich výdavkov rozpočtu mesta (inflácia, prenášanie finančnej záťaže zo strany štátu na rozpočty samospráv, dofinancovanie vzdelávania). Sadzba dane z nehnuteľnosti sa preto navyšuje o 20 %. Toto zvýšenie predstavuje príjem do rozpočtu mesta cca 320-tisíc eur. Príklad dopadu: platba za rodinný dom so 150 m2 úžitkovou plochou sa navýši o 7,50 eur na rok, platba za byt s plochou 75 m2 sa zvýši o 3,75 eur ročne (17-16-1-0).  
 
- VZN 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na odpadové hospodárstvo sa navyšujú poplatky za smeti len pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby s prevádzkou v meste Sereď. Na tento zber dopláca mesto 18-tisíc eur ročne. Predpokladané náklady na rok 2023 boli o 72-tisíc eur vyššie, preto mesto potrebovalo poplatok pre podnikateľov navýšiť (17-16-0-1).
 
- Navýšenie príspevku mesta na stravovanie pre nepracujúcich seniorov zo 60 centov na jedno euro za jedno hlavné jedlo na jedno euro (17-17-0-0).
 
- Šiestu zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 a rozpočtové opatrenia predložené riaditeľmi rozpočtových organizácií zriadených mestom. Celkové príjmy aj celkové  výdavky  zvyšuje  o čiastku 38 727 eur. V príjmovej časti sa zvyšujú najmä výnosy z transferov zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie, príspevok na rekreáciu a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny. Vo výdavkovej časti sú použité príjmy z rozpočtov jednotlivých mestských organizácií a tiež presuny medzi jednotlivými prvkami, programami a položkami (18-18-0-0).
 
- Rozpočet MESTA SEREĎ na rok 2023. Sereď bude v roku 2023 hospodáriť s 16 257 601-eurovým rozpočtom. Mesto plánuje v roku 2023 investovať napríklad do komunikácie na Trnavskej ulici, parkoviska a stojanov na bicykle pri železničnej stanici, plánuje sa spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa, rozšírenie kamerového systému mestskej polície a mesto plánuje naďalej poskytovať dotácie v zmysle svojho VZN o dotáciách (18-18-0-0).
  
- Uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (17-16-0-1).
- Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2023, ktorý predstavil jej konateľ Ing. Tibor Krajčovič. Výnosy spoločnosť očakáva na úrovni 135 762 eur, náklady na úrovni 120 936 eur (17-17-0-0).
- Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2023, ktorý predstavil jej konateľ Ing. Karol Andrášik.  Náklady aj výnosy predstavujú 583 820 eur (18-16-0-2).
- Informatívnu správu o stave rekonštrukcie štadióna v Seredi predloženú konateľom Správy majetku Sereď s.r.o. v Seredi (18-17-0-1).
- Rozpočet spoločnosti Naša domová správa s.r.o. na rok 2023, ktorý predstavil jej konateľ Ing. Miroslav Marko. Príjmy spoločnosť očakáva na úrovni 123 341 eur, náklady na úrovni 120 524 eur (18-18-0-0).
 
- Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2023 so začiatkom o 8.00 hodine v dňoch: 9. 2., 13. 4., 22. 6., 14. 9., 16. 11., 14. 12. (18-18-0-0).
- Procedurálny návrh predložený JUDr. Klenovičom na vypustenie nasledovnej vety z Rokovacieho poriadku komisií pri MsZ v Seredi: „Člen komisie nie je zamestnanec mesta ani mestom zriadených a založených spoločností“ (18-13-2-3).
 
- Nadobudnutie štyroch parkovacích miest na Ul. Vonkajší rad do vlastníctva mesta od Norbi & Tuti Group s.r.o., hodnota bola určená znalcom na 3 050 eur s DPH (16-16-0-0).
- Nadobudnutie pozemkov, cestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu, verejného osvetlenia, vpustov a samovsakovacieho systému v celkovej hodnote 1 088 235,76 eur s DPH určenej znaleckým posudkom do vlastníctva mesta za symbolickú cenu jedno euro od spoločnosti Haus Land s.r.o. Investor realizoval individuálnu bytovú výstavbu s názvom Polyfunkčná zóna Prúdy I. a II. etapa, ktorá pozostáva z 37 radových rodinných domov a príslušnej technickej infraštruktúry (18-16-0-2).
- Nájom 13 parkovacích miest v areáli Zámockého parku pre žiadateľa GODY GROUP, s.r.o. Tieto budú využívať zamestnanci a návštevníci plánovaných prevádzok v obnovenej časti kaštieľa. Ročné nájomné je 800 eur (18-17-0-1).  
 
- Zámer prevodu nehnuteľného majetku v Dolnom Čepeni pre P. Baláža a manželku  (17-16-0-1).
- Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta na Ul. I. Krasku v Seredi pre K. Andrássyovú (18-15-0-3).
- Prevod majetku mesta na Ul. Vonkajší rad za parcelu vo vlastníctve žiadateľky na rovnakej ulici pre žiadateľku MUDr. M. Drozdovú (18-18-0-0).
- Prevod nehnuteľného majetku – prístrešku ESO 1 v areáli bývalých kasární, nakoľko ide o majetok, ktorý sa nachádza v blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa za cenu 7 200 eur žiadateľovi OZ OLDTIMER-MÚZEUM SEREĎ (18-12-2-2).
 
- Zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky a vjazdu k parkovacím miestam k budúcim rodinným domom na Kasárenskej ulici pre žiadateľa NB Services na dobu neurčitú za odplatu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len Zásadami) (18-18-0-0).
- Zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky a vjazdu k parkovacím miestam pre stavbu dvoch dvojdomov na Vinárskej ulici pre žiadateľa NB Services na dobu neurčitú za odplatu v súlade so Zásadami (18-18-0-0).
- Zriadenie vecného bremena z dôvodu plánovaného umiestnenia potrubných vedení na pozemkoch mesta Sereď pre žiadateľa Racen s.r.o., ktorá v zastúpení investora Energetika Sereď s.r.o. bude realizovať projekt „Prepojenie kotolní K1 a K2, výmena rozvodov a OST s využitím NFP“ v Seredi. Navrhované riešenie je v súlade so záväznými koncepčnými dokumentmi mesta Sereď (18-18-0-0).  
 
- Procedurálny návrh  predložený Mgr. Karmažínom - minimálne ceny nájomného určeného v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12  Zásad zvýšiť o 20 % (17-15-0-2).
- Navýšenie cien nájomného za nájom nehnuteľného majetku mesta o 20 % podľa schváleného procedurálneho návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2023 (17-16-0-1).
- Zámer zriadenia dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v objekte mestskej polikliniky. Nájomný vzťah so spoločnosťou Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. končí 9. 12. 2023 a preto je v záujme mesta zabezpečiť kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky (17-17-0-0).  
 
Zastupiteľstvo neschválilo:
- Odpredaj podzemkov pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa FARMA MAJCICHOV a.s  a neodsúhlasilo nájom, ani zriadenie vecného bremena na prístupovú cestu k stavbám tohto žiadateľa.
- Zriadenie dočasnej komisie pri MsZ v Seredi pre riešenie situácie spojenej s uzáverou a rekonštrukciou mosta ponad železnicu (16-8-3-5).