Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi „Študuj – praxuj – zarábaj“

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi „Študuj – praxuj – zarábaj“

Školstvo a vzdelávanie     Vedenie OA Sereď    

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi

 

Študuj – praxuj – zarábaj

 

Obchodná akadémia Sereď poskytuje odbornú prípravu žiakov - ako budúcich pracovníkov na pozíciách stredného manažmentu, ktorí sú  schopní vykonávať obchodno-podnikateľské funkcie v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy. Škola zabezpečuje ekonomické vzdelávanie už 48 rokov. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame moderné metódy vyučovania - tvorivé zážitkové učenie "Škola hrou", odborné exkurzie, prednášky, workshopy, on-line výučbové programy na predmety bankovníctvo, manažment, cvičná firma, aplikovaná ekonómia, finančná gramotnosť a daňová sústava.

 Osobitnú pozornosť venujeme výučbe predmetu účtovníctvo, kde žiaci pracujú na účtovníckych programoch z praxe -  programy firmy KROS, účtovnícky program verejnej správy IBEU, portál Daňové centrum, Mzdové centrum, portál Finančnej správy a iné.  Teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté v škole si žiaci overujú a zdokonaľujú počas dvojtýždňovej odbornej praxe u zamestnávateľov v 3. a 4. ročníku štúdia.

 

Od školského roka 2020/2021 je škola zapojená do  systému duálneho vzdelávania (SDV).

Škola má podpísané duálne zmluvy so 38 zamestnávateľmi. Účtovnícke firmy: E-consulting Slovakia, s. r. o, Bratislava, KOLOS Trnava, s  r. o., Michal Urban – CG Centrum, Trnava, DIVIDENDA, s. r. o. , Šaľa, JANIPE, s. r. o., Šaľa, A-KONTO, s. r. o., Hlohovec, EKO-profit SK, s. r. o., Hlohovec, BBA Ekonomic, s. r. o., Spišská Nová Ves – pobočka v Galante, Babinec Tax, s. r. o., Sereď, PARTNER - KONTO, s. r. o., Trnava, Berčíková, s. r. o., Pata.

 

Spolupracujeme aj s verejnou správou. V rámci duálneho vzdelávania  sú v tejto oblasti našimi partnermi:  Mesto Sereď, Obec Dolná Streda, Obec Váhovce, Obec Gáň, Obec Pata, Obec Vinohrady nad Váhom, Obec Šalgočka, Obec Šúrovce, Obec Zemianske Sady, Obec Hájske, Obec Pusté Sady, Obec Križovany nad Dudváhom, Obec Šoporňa, Obec Majcichov, Obec Zavar, Obec Vlčkovce.

V oblasti cestovného ruchu  je partnerom:  Hotel Tevel Sládkovičovo.

Duálni partneri podnikateľskej sféry sú firmy: B. M. Kávoviny, spol. s r. o.,  Sereď, Petomar,  s. r. o., Dolná Streda, Simeris, s. r. o., Trnava, STEL, s. r. o., Sereď, ElektroAlarm, s. r. o.,  Šaľa, Šintavan,  s. r. o.,  Šintava, ABAmet, s. r. o., Galanta.

Duálnu zmluvu máme podpísanú aj so Stavebným bytovým družstvom v Seredi, ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave a so ZŠ J. Fándlyho v Seredi.

V školskom roku 2022/2023 študuje na našej škole v SDV spolu 43 žiakov, z toho: 9 žiakov 3. ročníka, 16 žiakov 2. ročníka a 18 žiakov 1. ročníka.

Škola pri realizácii duálneho vzdelávania úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá vysoko pozitívne hodnotí prácu a výsledky školy.  Kladné ohlasy na SDV majú aj  žiaci a zamestnávatelia zapojení v SDV. Dôkazom tohto tvrdenia je aj to, že žiaci a ich rodičia každoročne  pri zápise do 1. ročníka prejavujú vysoký záujem o zapojenie sa do SDV.

Systém vyučovania v rámci duálneho vzdelávania:

1.ročník - 6 hodín odbornej praxe v týždni na pracovisku zamestnávateľa;

2.ročník - 7 hodín odbornej praxe v týždni na pracovisku zamestnávateľa;;

3.ročník -  14 hodín odbornej praxe v týždni na pracovisku zamestnávateľa

4.ročník  - 14 hodín odbornej praxe v týždni na pracovisku zamestnávateľa.

 

Čo je prínosom pre žiaka:

ü  Kvalitné vzdelávanie orientované na budúcnosť.

ü  Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.

ü  Po ukončení štúdia možnosť zamestnania sa vo firme poskytujúcej duálne vzdelávanie.

ü  Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

ü  Nadobudnutie pracovných návykov a osvojenie si firemnej kultúry.

ü  Vzdelávaním žiakov v SDV si zamestnávateľ pripravuje  vysokokvalifikovaných zamestnancov, schopných bez nutnosti zaškoľovania, či rekvalifikácie zapojiť sa okamžite do pracovného procesu.

Finančné a sociálne benefity žiakov:

ü  Župné štipendium – v 1. ročníku štúdia 50 € mesačne.

ü  Duálna BUS karta – počas všetkých štyroch rokov štúdia bezplatná prímestská preprava žiakov autobusmi v rámci TTSK.

ü  Podnikové štipendium.

ü  Platená produktívna práca – minimálne vo výške 50 % platnej minimálnej hodinovej mzdy (počas praktického vyučovania).

ü  Príspevok na stravu.

 

Veríme, že sa nám aj v budúcnosti bude úspešne dariť rozvíjať takúto formu spolupráce so zamestnávateľmi a umožníme tak našim žiakom vzdelávať sa v SDV. Iba tak budeme vedieť dosiahnuť náš cieľ, ktorým je: „Úspešný absolvent, ktorý nájde široké uplatnenie na trhu práce a spokojný zamestnávateľ, ktorý nájde kvalitného odborne pripraveného absolventa." 

 

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi  „Študuj – praxuj – zarábaj“