Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Štatistický úrad SR aj v roku 2023 pokračuje v zisťovaní údajov v slovenských domácnostiach. V novom roku realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.  Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.
 
Opytovateľ navštívi domácnosti
 
Zisťovanie prebehne vo viac ako 700 obcí a miest a zaradených je  8 200 domácností. V priebehu roka tieto vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239.
 
Čo je cestovný ruch?

Cestovný ruch zahŕňa činnosti návštevníkov, cestujúcich a zostávajúcich na mieste mimo svojho obvyklého prostredia, nie dlhšie ako jeden nepretržitý
rok, zo súkromných / osobných (dovolenka, voľný čas, rekreácia, návšteva príbuzných a známych, ostatné dôvody) alebo služobných dôvodov.
 
Rozlišujeme domáci cestovný ruch, teda v rámci SR a výjazdový cestovný ruch, čo sú cesty do zahraničia.
 
Ako a kam Slováci najradšej cestujú?
 
Štatistický úrad na svojom portáli už teraz uviedol zaujímavé zistenia. Vedeli ste, že Slováci uskutočnili viac krátkodobých ciest ako dlhodobých a že podniknú v priemere 4 dovolenkové alebo služobné cesty za rok? Zároveň, že  Slováci podnikli viac domácich ciest než zahraničných? Najviac cestujúcich bolo vo veku 35-44 rokov.  Vzhľadom na krásy Tatier bol okres Poprad a jeho okolie najobľúbenejšou slovenskou destináciou pre Slovákov. Najviac Slovákov cestovalo na krátkodobé cesty do Českej republiky a na dlhodobé do Chorvátska. Hlavným účelom krátkodobých ciest na Slovensku bola návšteva príbuzných a známych. Najviac využívaným typom ubytovania na Slovensku bolo pre krátkodobé cesty ubytovanie u známych a pre dlhodobé cesty hotelový typ ubytovania. Najviac využívaným typom ubytovania v zahraničí bol hotelový typ ubytovania. Najviac využívanou dopravou počas domácich ciest bola automobilová doprava.
 
 
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu