Žiadosti do februárového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 10. januára 2023

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sa pred zaradením do oficiálneho programu nastávajúceho zastupiteľstva musia riadne pripraviť, čo zabezpečujú jednotlivé oddelenia mestského úradu.
 
Najbližší termín zasadnutia MsZ v Seredi je 9. február 2023. V prípade, ak majú občania alebo právnické osoby záujem, aby ich žiadosť bola spracovaná a ako konkrétny materiál bola zaradená do programu najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, je potrebné, aby  ju doručili mestu do 10. januára 2023 poštou na adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne do podateľne mestského  úradu  alebo elektronicky do elektronickej schránky mesta Sereď.  
 
Všetky materiály, ktoré sú určené na prerokovanie MsZ sú ešte pred tým prerokované na zasadnutiach odborných komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve.