Čo je dobré vedieť o zábavnej pyrotechnike.

Čo je dobré vedieť o zábavnej pyrotechnike.

Bezpečnosť     Mgr. Peter Sokol - Zástupca náčelníka MsP Sereď    

Čo je dobré vedieť o zábavnej pyrotechnike

K oslavám záveru starého roka a príchodu roka nového neodmysliteľne patrí používanie zábavnej pyrotechniky. Ako už názov napovedá, je to pyrotechnika určená na zábavné účely, ktorá obsahuje výbušné látky, resp. zmes výbušných látok, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyprodukovali teplo, svetlo, zvuk, plyn alebo dym. V tomto článku sa dočítate základné informácie o zábavnej pyrotechnike, obmedueniach a zásadách jej bezpečného použitia.

 

Nie je pyrotechnika ako pyrotechnika, hoci patrí do kategórie zábavná

Vo všeobecnosti sa za najnebezpečnejšiu považuje doma vyrobená zábavná pyrotechnika, prípadne pyrotechnika doma upravená. Produkty zábavnej pyrotechniky však aj v prípade kúpy u certifikovaného predajcu majú rôzny stupeň nebezpečenstva. Výrobcovia pyrotechniky majú povinnosť každý výrobok zaradiť do kategórie podľa spôsobu použitia, účelu, úrovne nebezpečenstva a hladiny hluku, ktorý vytvára. Zaradenie do kategórie následne určuje kde, za akých podmienok a kým sa môže konkrétny pyrotechnický výrobok používať. Nie s každým typom zábavnej pyrotechniky môže totiž nakladať každý. Na niektoré je potrebné získanie odbornej kvalifikácie, iné môžu používať len dospelí a niektoré sa môžu predávať a používať len v presne určenom čase Silvestrovských a novoročných osláv.

 

Kategória

Základná charakteristika – miera nebezpečenstva, hluk

Určené na použitie v prostredí:

Minimálny vek pri sprístupnení

Predaj

F1

veľmi nízke nebezpečenstvo, zanedbateľná hladina hluku

aj vo vnútri obytných budov

15 rokov

celoročne

F2

nízke nebezpečenstvo,

nízka hladina hluku

vonku v obmedzených priestoroch

18 rokov

Predaj je obmedzený na obdobie od 1. do 31. decembra.

Výnimkou je predaj petard, zábleskových petard, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s extermou oporou, s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviec, rakiet s efektom hluku, ktorých predaj je obmedzený na obdobie od 28.12. do 31.12.

F3

stredne veľké nebezpečenstvo, hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie

vonku na veľkých otvorených priestranstvách

21 rokov

F4

vysoké nebezpečenstvo,

hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie

môžu ju nadobúdať a používať len fyzické osoby s oprávnením odpaľovača ohňostrojov

T1

nízke nebezpečenstvo

na javisku

18 rokov

celoročný predaj

P1

nízke nebezpečenstvo

 

18 rokov

celoročný predaj

 

Platí tu zásada, že fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky F1, F2, F3, T1 a P1. Na zakúpenie a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F4 je potrebné získanie odbornej spôsobilosti, ktorú je povinný predajca u kupujúceho preveriť.

V prípade detí platí, že žiadne pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať deťom mladším ako 15 rokov. Deti a mladiství môžu používať len zábavnú pyrotechniku s najnižšou mierou nebezpečenstva /kategória F1/ a vždy v prítomnosti dospelej osoby.

 

Vždy v súlade s návodom na použitie a bezpečne

Každý pyrotechnický výrobok je označený názvom, druhom, registračným a výrobným číslom, číslom šarže /sériového čísla/. Nájdeme na ňom aj informáciu o vekovom obmedzení, zaradenie do kategórie, rok výroby, čistú hmotnosť výbušniny a návod na použitie. Rovnako je každý výrobok podľa kategórie označený nápisom upozorňujúcim na minimálnu bezpečnú vzdialenosť a ak je určený na použitie výlučne v exteriéri, nájdeme na ňom nápis „používať len vonku“.

Návodu na použitie venujte patričnú pozornosť a riaďte sa ním pri skladovaní, používaní aj likvidácii. Návod na použitie je povinne pribalený v každom spotrebiteľskom balení a rovnako Vás má povinnosť na jeho dodržanie upozorniť predajca pri predaji.

Našli ste niečo z minulého roka? Skontrolujte dátum použitia! Po dátume použitia pyrotechniku viac nepoužívajte a bezpečne ju zneškodnite.

Počas manipulácie, ako aj pri predaji, skladovaní zábavnej pyrotechniky je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

Nikdy nezapichujte pyrotechniku do zeme alebo do snehu, ale pripravte si fľašu naplnenú pieskom, do ktorej raketu umiestnite a používajte rukavice.

Pred zapálením zápalnej šnúry, skontrolujte či je dostatočne dlhá a až potom pristúpte k jej zapáleniu.

Taktiež sa nesnažte o opakované zapaľovanie a približovanie sa k produktom, ktoré zlyhali. Ak výrobok zlyhal, zlikvidujte ho ponorením do nádoby s vodou a nechajte v nej ponorený 24 hodín.

 

Pozor! Na použitie niektorých druhov zábavnej pyrotechniky je vyhradených len niekoľko hodín v roku!

Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno použiť len v období od 31. decembra príslušného roka do 1. januára nasledujúceho roka! Ktoré to sú? Presne tie, ktoré možno kúpiť rovnako len v limitovanom období od 28. do 31. decembra. Patria sem petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s extermou oporou, s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy s efektom hluku.

A čo zvyšok roka? Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti.

Obec môže používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v častiach obce zakázať alebo obmedziť vydaním všeobecne záväzného nariadenia. Dôvodom je ochrana verejného poriadku.

 

Čo by dodali hasiči?

Najbezpečnejšie je odpaľovanie pyrotechniky na otvorenom priestranstve, kde nie sú stromy, domy, motorové vozidlá, ľudia, ktorých by mohli odpálené pyrotechnické výrobky ohroziť.

 

Čo nie je zakázané, je povolené?

Ak patríte medzi fanúšikov zábavnej pyrotechniky, myslite na svoje okolie a buďte ohľaduplní!

Predsa len, nie všetci naše nadšenie z ohlušujúceho rachotu, hvízdania, dymu či svetelných zábleskov musia cítiť rovnako. Je otázkou našej morálnej vyspelosti, aby sme brali ohľad na nič netušiacich okoloidúcich, nočný kľud, zvieratá, malé deti spiace aj počas dňa, seniorov a pracujúcich počas nočných zmien.

Čo je dobré vedieť o zábavnej pyrotechnike.