Zber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januára

Zber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januára

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Konečne sa aj obyvatelia z rodinných domov dočkajú možnosti ekologicky sa zbavovať svojich kuchynských odpadov. Od januára im ich mesto odoberie priamo z pred rodinného domu. Obyvatelia si však popri tom budú musieť zvykať aj na nižší komfort pri vývoze vyseparovaného papiera, aj vývozu hnedých nádob na zelený odpad. Dôvodom je šetrenie.
 
Čas pre vedierkový zber bude štvrtok ráno
Hnedé zberné nádoby na zvyšky jedál z kuchyne sú pre obyvateľov bytových domov štandardom už druhým rokom. Pre obyvateľov z rodinných domov bola doteraz k dispozícií iba služba zvozu zelených odpadov zo záhrad. Toto však nepokrývalo ich dopyt po ekologickom zbavovaní sa varených zvyškov z kuchyne, či zvyškov živočíšneho pôvodu. Kompostovanie v záhrade dokáže síce rapídne znížiť objemy odpadov aj z kuchyne, avšak nevyrieši všetky biologické zbytky.
 
Sereď zvolila pre rodinné domy 10-litrové nádoby, vedierka. Vývoz je naplánovaný raz za týždeň.  Dňom zberu je štvrtok, zberové vozidlo začne zberať jednotlivé ulice o siedmej hodine ráno.
 
Vedierko si vyzdvihnete na Zbernom dvore
Každá domácnosť, ktorá sa zapojí do zberu, dostanete bezplatne špeciálne upravené 10-litrové zberné vedierko s pachovým filtrom a mriežkou. Od januára budú k dispozícii na Zbernom dvore mesta Sereď, po predložení občianskeho preukazu.
Bioodpady je potrebné vhadzovať priamo do vedierka. Prosím obyvateľov, aby do vedierok nevkladali ďalšie vrecká, či obaly, nakoľko tie znehodnotia recyklovaný materiál! Vedierko stačí po vysypaní odpadu očistiť a opäť používať.
 
Papier raz mesačne
Oddelenie životného prostredia pravidelne monitoruje zber separátov v meste. Zníženie frekvencie zberu plastov by už nebolo únosné, avšak pri zbere papiera boli zistené voľné kapacity, na ktorých vie mesto ušetriť. Preto sa od januára znižuje frekvencia zberu papiera a to na jedenkrát mesačne počas celého roka. Zároveň platí, že koľko modrých vriec s papierom pred svoj rodinný dom v deň zberu vyložíte, toľko nových vriec vám zberová spoločnosť odovzdá.  
Úpravou frekvencie jednotlivých zvozov sa zefektívni systém nakladania s komunálnymi odpadmi a znížia sa náklady.
 
Odpady zo záhrad dvakrát mesačne
Vývoz 140-litrových hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad od rodinných domov bude taktiež fungovať v novom režime. Namiesto každého týždňa vám odpady vyvezú, rovnako ako napríklad v mestách Galanta, Hlohovec, či Nové Zámky, a teda každý druhý týždeň. Zber prostredníctvom čiernych vriec od rodinných domov vo frekvencii jedenkrát za sedem dní zostane nezmenený.
 
Zberný dvor je vám k dispozícii
V prípade, ak začnú mať obyvatelia mesta vo svojej domácnosti problém s hromadením nadbytočných objemov papiera, je možnosť využiť kapacity mestského zberného dvora na Cukrovarskej ulici. Papier, aj ďalšie komodity, tu občania odovzdajú bezplatne. Za odovzdaný papier dostanú toaletný papier a hygienické papierové vreckovky.
 
Najlacnejší je odpad, ktorý nevytvoríme
Potrebu šetrenia svojich zdrojov pociťujeme veľmi intenzívne. Ako ľudia, ako mestá, ako štáty, ako ľudstvo tejto planéty. Všetko so všetkým súvisí. Na každej úrovni sa prejavuje neudržateľný spôsob života. Produkcia odpadov vo všeobecnosti narastá, čo je tiež produkt dnešnej rýchlej konzumnej a neudržateľnej doby. Svet má svoje limity a dnes sme tlačení do spomalenia a šetrnejšieho správania sa k našej planéte, k našim zdrojom.
 
Všímajme si viac svoj domáci odpadkový kôš, aké rezervy v separovaní odpadov ešte máme a čo by sme dokázali vylepšiť. Separovaný zber je bezplatný, snažme sa preto čo najviac vytriediť recyklovateľné zložky odpadov. Až nevyhnutné minimum odpadov by malo smerovať do komunálneho odpadu. Až ten putuje na konečnú - skládku odpadov, z ktorej je mestu vystavený účet. 
 
Pre lepšie separovanie vydalo mesto Sereď Manuál správneho separovania odpadov, ktorý vám môže byť nápomocný.
 
Zber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januáraZber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januáraZber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januára