Máte záujem o členstvo v odborných komisiách Zastupiteľstva TTSK?

Máte záujem o členstvo v odborných komisiách Zastupiteľstva TTSK?

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Trnavský samosprávny kraj výzýva verejnosť na predkladanie návrhov pre doplnenie členov – neposlancov do odborných komisií Zastupiteľstva TTSK.  Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Komisie vypracúvajú stanoviská, iniciatívne návrhy a podnety na riešenie v rámci poradnej a iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 
Pre volebné obdobie 2022 – 2026 sú v TTSK zriadené tieto komisie, v ktorých môžete pôsobiť:
 
- Finančná komisia
- Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom
- Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu
- Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
- Komisia pre sociálnu oblasť
- Komisia pre školstvo a mládež
- Komisia pre kultúru, národnostné menšiny a šport
- Komisia pre zdravotníctvo
- Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka
 
Návrhy členov komisií – neposlancov, je potrebné doručiť do podateľne TTSK alebo na emailovú adresu: raclavsky.jan@gmail.com najneskôr do 15. januára 2023. V návrhu je potrebné uviesť, do akej komisie sa člen – neposlanec navrhuje a jeho profesijný životopis.
 
Zasadnutia komisií sa uskutočňujú podľa potreby. Na zasadnutie komisie sa členovia zvolávajú pozvánkou najmenej 3 dni pred zasadnutím komisie. Návrh programu zasadnutia komisie sa jej členom oznamuje súčasne s pozvánkou. Na zasadanie komisie sa pozývajú:
– členovia komisie,
– neposlanci, ktorí sú členovia komisií,
– hlavný kontrolór TTSK,
– osoby určené predsedom komisie.
Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V prípade, ak nie je prítomný na zasadnutí dostatočný počet členov komisie, zvolá predseda do 5 dní nové zasadnutie komisie.  ( zdroj: rokovací poriadok )
 
 
Máte záujem o členstvo v odborných komisiách Zastupiteľstva TTSK?