Poslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti

Poslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. decembra prerokovalo a uznieslo sa na zvýšení dane z nehnuteľnosti o 20% s účinnosťou od 1.1.2023.
 
Daň z nehnuteľnosti tvorí najväčší podiel miestnych daní to znamená aj najväčšiu podstatnú časť príjmu rozpočtu mesta. Výška dane z nehnuteľností je v plnej kompetencií samospráv a podlieha schvaľovaniu mestského zastupiteľstva. Mesto Sereď naposledy upravovalo sadzby dane z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2020. V dôvodovej správe je vyčíslené, že zvýšenie sadzieb o 20% bude predstavovať príjem do rozpočtu mesta cca 320 000 €.
 
Dôvod navýšenia sadzieb
 
Zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa s určitosťou dotkne aj ďalších samospráv. Dôvodov je niekoľko a ani Sereď nemá na výber. Ako boli poslanci informovaní, dôvodom je napríklad neustály rast výdavkov rozpočtu mesta, či už v dôsledku inflačných procesov alebo prenesenia finančnej záťaže zo strany štátu na rozpočet mesta (nižší objem z dane z príjmov fyzických osôb, povinnosť na dofinancovanie vzdelávania bez poskytnutia zdrojov štátu, štátom schválená valorizácia platov školstva a ostatnej verejnej správy). Jedným zo zdrojov krytia je práve navýšenie sadzieb práve dane z nehnuteľností. Ako na zastupiteľstve odznelo, nárast dane z nehnuteľnosti je potrebné porovnať aj s navýšenými cenami nehnuteľností, či rastom ceny práce v Seredi za posledné roky.
 
Čo zvýšenie v praxi bude znamenať
 
Poslanci síce schválili zvýšenie daní, no v konečnom dôsledku by zvyšovanie daní nemalo obyvateľov mesta výrazne zasiahnuť. V praxi to znamená, že v prípade zvýšenia dani o 20% pri byte s rozlohou 75 m2 sa daň zvýši iba o 3,75 € ročne. Pri rodinnom dome so 150 m2 úžitkovou plochou to znamená navýšenie o 7,50 € na rok za celý dom.
Poslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnostiPoslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti