Zvýšenie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov

Zvýšenie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Príspevok na stravovanie sa poskytuje poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorý nemá príjem z pracovnej činnosti alebo podnikania. Výška príspevku činí 0,60 eur na jedno hlavné jedlo denne. Táto suma nebola menená od roku 2017.
Vzhľadom na rastúce ceny obedov bol na rokovanie MsZ poslancom dňa 13.12.2022 predložený návrh na zvýšenie príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov na 1 euro za jedno hlavné jedlo.
 
Poslanci boli oboznámení aj s dopadmi takéhoto zvýšenia na mestský rozpočet. Výdavky v rozpočte mesta na rok 2022 na poskytovanie príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov boli vo výške 23 500 €. Schválením zvýšenia príspevku na 1 € budú predpokladané výdavky na poskytovanie príspevku zvýšené o sumu 16 500 €.  Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní návrh jednohlasne schválili a upravili výšku príspevku na 1 euro. Pravidlá poskytovania príspevku nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
 
Žiadosť
 
Príspevok na stravovanie je poskytovaný žiadateľovi na základe vyplnenej písomnej žiadosti doručenej na mestský úrad. K žiadosti je potrebné doložiť:
 
a) rozhodnutie o poberaní dôchodku
 
b) doklad o preukázaní hmotnej núdze, doklad odkázanosti na sociálnu službu alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 
Mesto Sereď vypláca príspevok na stravovanie seniorovi za nasledovných podmienok:
 
a) predloženie dokladu zo stravovacieho zariadenia, v ktorom bude uvedený počet odobratých obedov v danom kalendárnom mesiaci alebo za obdobie predchádzajúcich troch mesiacov
 
b) doručenie dokladu na Mestský úrad v Seredi - referát pre sociálnu oblasť po ukončení kalendárneho mesiaca
 
c) nedošlo k zmene podmienok, za ktorých bol príspevok na stravovanie priznaný
 
Príspevok je vyplácaný:
 
a) v hotovosti na Mestskom úrade v Seredi, alebo
 
b) na bankový účet seniora, ktorý si uvedie v žiadosti
Poskytovanie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorovPoskytovanie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov