Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v roku 2023

Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v roku 2023

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 prerokovalo a schválilo harmonogram rokovaní na rok 2023 v nasledujúcich termínoch:
 
štvrtok 09.02.2023
štvrtok 13.04.2023
štvrtok 22.06.2023
štvrtok 14.09.2023
štvrtok 16.11.2023
štvrtok 14.12.2023
 
Zasadnutia sa budú konať vždy so začiatkom o 08:00 hodine. K uvedeným termínom rokovania zastupiteľstva predchádzajú rokovania stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve, na ktorých sú materiály prerokované. Okrem riadnych termínov sa poslanci môžu zísť aj na mimoplánovanom rokovaní. Zasadnutia MsZ sú verejné, to znamená, že sa ho môže zúčastniť ktorýkoľvek občan.  Harmonogram rokovaní MsZ schvaľujú vždy poslanci . Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení sa mestské zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v roku 2023