Podpora projektu pre seniorov v Nezábudke Pata n.o.

Občania a občianske združenia     Ing.Viera Lukáčová –riaditeľka Nezábudka Pata n.o.    
Projekt -"Pohybujeme sa bezpečne"sme zrealizovali v sociálnom zariadení Nezábudka Pata n.o. v závere roka 2022 ,za značnej pomoci finančnej dotácie mesta Sereď,ktoré podporilo tento projekt sumou 600,00 €.Z poskytnutej dotácie sme zabezpečili výrobu a montáž obkladu stien 
v spoločenských priestoroch sociálneho zariadenia. Realizáciou projektu sme doriešili účelové a estetické vybavenie stien,ktoré zároveň slúži aj ako prevencia voči značnému poškodzovaniu omietok a bezpečnejšiemu pohybu klientov v spoločenských priestoroch zariadenia.Naši klienti
v prevažnej väčšine používajú pri premiestňovaní rôzne rehabilitačné pomôcky,/barle,chodítka,
vozíky/ a dobudovaním obkladov stien sa do budúcnocti znížia náklady na údržbu stien a zvýši sa i bezpečnosť pohybu klientov v priestoroch zariadenia.
Nakoľko máme  po ťažkom pandemickom období za sebou opäťveľmi náročný rok poznačený energetickou krízou a vysokou infláciou , ďakujeme mestu Sereď za pomoc a podporu predloženého projektu . Realizácia  projektov aj menšieho rozsahu je jedným zo zdrojov, vďaka ktorým  môžeme zvyšovať úrovneň poskytovaných sociálnych služieb v našom celoročnom pobytovom zariadení,