Žiaci ZŠ J.A.Komenského sa učia novým vedomostiam ale aj tomu ako byť lepším kamarátom

Žiaci ZŠ J.A.Komenského sa učia novým vedomostiam ale aj tomu ako byť lepším kamarátom

Školstvo a vzdelávanie     Veronika Kóšová    

ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM!

 

Základným poslaným škôl je efektívne vzdelávanie, avšak nemenej dôležité je podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiakov. Škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Pre našich žiakov sa preto prostredníctvom pravidelných preventívnych aktivít snažíme vytvárať miesto, kde sa okrem nových vedomostí, znalostí, poznatkov dozvedia aj to, ako rozvíjať dobré medziľudské vzťahy, ako si poradiť v rôznych sociálnych situáciách. Špeciálnu pozornosť venujeme podpore školskej adaptácie žiakov, z tohto dôvodu sa uskutočnili preventívne aktivity s názvom „Vitajte v škole, prváci! (pre prvákov) a preventívne aktivity s názvom „Zvládneme viac“ (pre piatakov). O tom, že v našej škole kladieme dôraz aj na predchádzanie rizikového správania žiakov, svedčia preventívne programy, ktoré organizujeme najčastejšie v spolupráci so psychologičkami z Mestskej polície Sereď a z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta.

 

Preventívne aktivity na podporu školskej adaptácie žiakov (pre prvákov a piatakov)

Počas septembrových a októbrových dní sme našich najmladších žiakov privítali zaujímavými aktivitami a hrami, ktorými sme im chceli čo najviac uľahčiť nástup do školy. Na troch stretnutiach prvákov so školskou psychologičkou (za prítomnosti triednych učiteliek a špeciálnej pedagogičky) žiaci spoznali svojich nových spolužiakov, spoločne sa zahrali a zabavili. Prváci si vypočuli príbeh o zvieratkách z lesnej školy, ktorí začali chodiť do prvého ročníka a v ktorom sa niektorí žiaci „našli“. Žiaci mali možnosť vyjadriť, ako sa im páči v škole, čo prežívajú, na čo si ešte len zvykajú. Aby prváci lepšie zvládali odlúčenie od svojich najbližších, žiaci si vyrobili srdiečka, aby nikdy nezabúdali na to, že hoci ich najbližší s nimi v škole nie sú, vždy sú s nimi, lebo ich majú vo svojich srdiečkach. Prváci sa tiež zahrali s loptami (smajlíkmi), vyjadrovali svoje pocity a názory, učili sa počúvať jeden druhého. Obľúbenou hrou žiakov bola hra, pri ktorej mali žiaci uhádnuť, čo sa zmenilo v triede alebo hra, pri ktorej žiaci kládli otázky tak, aby zistili, čo sa skrýva na obrázkoch (konkrétne zviera, vec, povolanie). Stretnutia boli zamerané napr. na podporu koncentrácie pozornosti, pamäte, pracovných návykov, precvičenie slovnej zásoby, logického myslenia, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, posilnenie spolupráce a vzťahov v triede.

Aby sa piataci lepšie prispôsobili novým situáciám, školská psychologička pre nich pripravila som rôzne úlohy a aktivity. Počas štyroch stretnutí piatakov so školskou psychologičkou (za prítomnosti triednych učiteľov) žiaci s hrdosťou zdieľali, čo všetko sa naučili mimo školy počas letných prázdnin, vyskúšali si, ako si môžu lepšie zapamätať nové informácie, zistili, aký učebný štýl (spôsob učenia) u nich prevláda. Na stretnutiach sme sa zamerali aj na rozvíjanie priateľských vzťahov; žiaci odpovedali na otázky, ktoré o nich prezradili napr. aké jedlo by chceli ochutnať, aké najkrajšie miesto navštívili, akú knihu naposledy prečítali a pod. Prostredníctvom vyjadrení žiakov sa často dozvedeli niečo nové o spolužiakoch, niektoré odpovede ich prekvapili, iné rozveselili. O zábavu bolo postarané aj pri hre, v ktorej žiaci mali uhádnúť rôzne slová. Hravou formou si žiaci precvičili napr. pozornosť, pamäť, slovnú zásobu, ale aj schopnosť počúvať jeden druhého a pohotovo reagovať. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory, postoje či prežívanie, odpovedať na otázky, ktoré sa týkali napr. toho, či radi chodia do školy, ktoré zmeny považujú za najťažšie, kto im pomáha zvládať ich.

 

Preventívne aktivity na podporu všeobecného osobnostného rozvoja žiakov

Pre žiakov 2.ročníka3.ročníka školská psychologička realizovala preventívne aktivity s názvom Artefiletika. Školská psychologička navštívila aj žiakov v Školskom klube detí (6.oddelenie). Cieľom preventívnych aktivít bolo podporiť všestranný rozvoj osobností žiakov. Hodiny pozostávali z aktivácie (žiaci napodobňovali výrazy tváre pri rôznych emóciách, hádali emócie, zdieľali čo prežívajú v rôznych situáciách), kognitívno-kreatívneho procesu (tvorba obrázku) a reflektívneho dialógu. V Školskom klube detí si žiaci 2. a 3. ročníka vyskúšali brainstroming na tému prírodných živlov, prečítali si rozprávku o prírodných živloch, vyskúšali si tvorbu obrázku pomocou hliny a nakoniec svoje dojmy zdieľali v reflektívnom dialógu.

 

Preventívne programy na podporu dobrých medziľudských vzťahov  (v spolupráci s MsP Sereď a CPPPaP Galanta)

Preventívny program ZIPPYHO KAMARÁTI učí žiakov 1. ročníka lepšie chápať, zvládať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, posilňovať sociálne zručnosti, empatiu, riešiť konflikty, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi. Program prebieha celý školský rok pod vedením psychologičky Mgr. Karin Kapustovej, PhD. z MsP Sereď, kde učí našich žiakov predvídať dôsledky svojich reakcií a predísť tak sociálne nežiadúcemu správaniu. Žiaci si zručnosti rozvíjajú a učia sa, ako riešiť medziľudské vzťahy prosociálnymi spôsobmi. Program je založený na presvedčení, že nadobudnuté zručnosti, ktoré žiaci získajú, budú využívať po celý život a budú schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Žiaci budú vedieť lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú z nich šťastnejšie a vyrovnanejšie deti.

Preventívny program KAMARÁTI JABĹČKA je určený pre žiakov 2. ročníka a realizuje ho psychologička Mgr. Karin Kapustová, PhD. z MsP Sereď. Program Kamaráti Jabĺčka nadväzuje na program Zippyho kamaráti. Cieľom programu je podporovať emocionálnu pohodu u žiakov. Pomáha vybudovať si zručnosti na zvládanie zložitých pocitov, ako sú smútok a hnev. Pomáha zvládať bežné každodenné situácie ako hádky, získavanie nových priateľov, zvládať veľké či malé zmeny. Program pomáha žiakom mnohými spôsobmi budovať zručnosti pre život.                                              

            Žiaci 3. ročníka a 4. ročníka rozvíjajú dobré medziľudské vzťahy prostredníctvom preventívneho programu HRDINOVIA ŽIACKYCH KAMARÁTSTIEV, ktorý realizuje psychologička Mgr. Karin Kapustová, PhD. z MsP Sereď. Cieľom programu je aktivizovanie prihliadajúcich k pomoci slabšiemu, vytvoriť pozitívny príbeh v kultúre triedy/školy o všímavosti a pomoci tomu, kto je v núdzi. Program sa nesie v duchu myšlienky „nie je cool ubližovať, ale je cool byť hrdinom kamarátstiev.“

 

Preventívny program na predchádzanie rizikového správania žiakov (8.ročník)

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám naši žiaci 14.11.2022 absolvovali preventívny program Interaktívna dielňa – závislosť. Program bol určený pre žiakov 8. ročníka a bol realizovaný v spolupráci s Mgr. Karin Kapustovou, PhD. z Mestskej polície Sereď. Podujatie začalo spoločnou diskusiou so žiakmi, čo všetko vedia o drogách, aký vplyv má podľa nich droga na život človeka. Následne boli žiaci rozdelení do menších skupín a postupne si prechádzali tromi stanovišťami. Na jednom stanovišti žiakov čakali informácie o tom, ako sa prejavuje závislosť, na druhom sa zamýšľali nad mýtami a faktami o drogách a na treťom mali možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulovali účinky návykových látok (rôzne množstvo alkoholu – rôzne promile a THC). Pomocou modelov (ústnej dutiny fajčiara a ukážky množstva dechtu v pľúcach fajčiara) si žiaci mohli lepšie predstaviť reálne dopady fajčenia na ľudské zdravie. Niektorých žiakov zaujali výsledky výskumov a argumenty, ktoré potvrdili nepravdivosť často zaužívaných mýtov, mnohí žiaci ocenili to, že pomocou špeciálnych okuliarov mohli zažiť negatívne účinky návykových látok bez toho, aby si reálne poškodili zdravie.

Prevencia je základom pre správny rozvoj osobnosti a pomáha predchádzať rizikovému správaniu žiakov. Naše skúsenosti s preventívnymi aktivitami a programami nás motivujú k tomu, aby sme sa prevencii venovali aj naďalej a prispeli tak k tomu, aby pre našich žiakov bola škola miestom, kde môžu získať množstvo zaujímavých poznatkov, vedomostí, zručností, ale aj dobrých kamarátstiev.  

                                                                                              Mgr. Silvia Vincze

ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM! ŽIACI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO SA UČIA NOVÝM VEDOMOSTIAM ALE AJ TOMU AKO BYŤ LEPŠÍM KAMARÁTOM!