V piatok prebehne hlasitá skúška sirén civilnej ochrany

V piatok prebehne hlasitá skúška sirén civilnej ochrany

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
V piatok 9. decembra o 12. 00 hodine  bude vykonané preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky. Varovná sieť bude  preskúšaná dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva „POZOR SKÚŠKA SIRÉN“.
 
Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR.  Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne avšak s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenou vojnou na Ukrajine bolo od marca 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach. Preskúšanie prebehne aj v Seredi.
 
"Cieľom je preveriť technický stav a funkčnosť sirén, z čoho pre obyvateľstvo nevyplývajú žiadne úlohy a povinnosti,"  informuje referent krízového riadenia na MsÚ v Seredi Miroslav Račák
 
 
Druhy zvukových sirén
 
Skutočný zvuk sirén, mimo preskúšania hlási obyvateľom ak hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť. Signál sa líši podľa druhu varovania. Podľa informácií Ministerstva vnútra SR sú varovné signály na varovanie obyvateľstva nasledovné:
 
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri
    možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
 
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody
 
c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
    mimoriadnej udalosti

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Informácia obsahuje deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, údaje o druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia a základné pokyny na konanie obyvateľstva.
 
Čo robiť ak pôjde o skutočný signál sirén
 
Treba mať na zreteli, že mimo doby pravidelného skúšania sirén sa tieto spúšťajú pri naozaj závažných udalostiach. Nikdy ale nepanikárte a snažte sa dodržiavať nasledujúce pokyny, ktoré doporučuje ministerstvo vnútra:
 
1. okamžite sa ukryte
 
pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
 
2. zatvorte okná a dvere
 
vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 
3. zapnite rádio alebo televíziu
 
sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť, v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie, telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.
 
zdroj informácií: Ministerstvo vnútra SR
V piatok prebehne hlasitá skúška sirén civilnej ochrany