Bude redakčná rada Seredských noviniek preškolená?

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
 
Poslanec mestského  zastupiteľstva JUDr. Michal Irsák v článku Ivety Tóthovej z 27. novembra 2022 s názvom „Stručne Vám predstavujeme devätnásť mestských poslancov a ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im položili“  odpovedal na otázku č. 3    
Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď  v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Tu je jeho odpoveď:
Nenazval by som túto otázku ako priority, ale ako vážne úlohy do budúcna. Ide mi napríklad o poriadok, čistotu a nový vzhľad mesta, opravu chodníkov a miestnych komunikácii, nielen v strede mesta, ale aj  rekonštrukciu, obnovu kultúrneho domu a mestského štadióna. V informovanosti obyvateľov napr. o zmenu charakteru Seredských noviniek, tak aby prinášali obyvateľom mesta iba skutočné, zrozumiteľné a objektívne informácie, neboli zneužívané na propagandu a prinášali aj kritické názory na činnosť orgánov mesta.
 
Toto  vyjadrenie sa ma dotklo, aj keď evidentne ide o kritiku členov redakčnej rady, ktorí články do tlačených novín vyberajú.  Preto očakávam, že pán poslanec  v krátkom čase pomôže členom  redakčnej rady zorientovať sa tak, aby Seredské novinky podávali iba skutočné, zrozumiteľné a objektívne informácie, neboli zneužívané na propagandu a prinášali aj kritické názory na činnosť orgánov mesta. (Excelentného kritika na Trnavskej ulici už máme.)  
Ticho si kladiem otázku, či si pán poslanec uvedomil, že možno napáli členov redakčnej rady tak, že sa rýchlo svojho členstva vzdajú. Veď ak podľa pána poslanca vyberajú články neskutočné, nezrozumiteľné a neobjektívne a do tlače posúvajú propagandu, ich rezignácii by som celkom rozumel.
V mysli som sa vrátil dozadu o štyri roky a deväť mesiacov. 
 
Interpelácia JUDr. Michala Irsáka prednesená na rokovaní  MsZ 15. 2. 2018 sa tiež týkala údajnej nekvality Seredských noviniek .
Citujem písomné znenie interpelácie:  „Po odchode p. Stanislavy Janegovej z tvorby Sereďských noviniek sa znížila kvalita príspevkov publikovaných v SN. Prečo mesto Sereď nezamestná, alebo iným zmluvným vzťahom nezabezpečí k „redakcii“ /vydávaniu/ Sereďských noviniek kvalifikovaného, odborne zdatného a nestranného novinára, ktorý by po odbornej stránke zabezpečil zvýšenie kvality noviniek, publikovaných článkov a príspevkov, vydávaných informácií ale aj ich nestrannosť, ako aj celkový vzhľad noviniek.“
 
Odpoveď primátora  uverejnená aj v tlačených SN marec 2018:
 
„Na zníženie kvality príspevkov publikovaných v Seredských novinkách nebola po ukončení spolupráce so Stanislavou Janegovou k 30.9.2017 doposiaľ podaná žiadna pripomienka.  V minulosti ste v interpelácii podanej 28.4.2016  kriticky poukázali na to, že SN nie sú informácie o tom, ktorý poslanec čo navrhol, že noviny sú jednoduché, že je v nich veľa reklamy, že neobsahujú konkrétnejšie informácie o poslancoch, neobsahujú informácie o podaných interpeláciách a či niekto reviduje obsah článkov. Podotýkam, že v roku 2016 S. Janegová autorkou článkov v SN  bola.
 
S Vašim názorom, že sa kvalita príspevkov publikovaných v SN po odchode S. Janegovej znížila, nesúhlasím. Seredské novinky tvoria články desiatok autorov, zväčša pravidelných prispievateľov, ktorí píšu svoje príspevky v nezmenenej kvalite bez ohľadu na to, či jeden autor prestal prispievať alebo nie. Ich počet bol v druhom polroku 2017 nasledovný.
 
Autori článkov SN jún 2017: RC Mama klub a HUDRAM, Dom kultúry, Gabriela Smerigová, Dagmať Šajbidorová, Mariana Kamenská, Juraj Kuzma, Stanislava Janegová, Ľubomír Veselický, Marta Melayová, Mestská polícia, Andrea Šefčíková, N. Dúdiková, Lucia Paulenková, Tenisový klub Sereď, OZ Pomocníček, Oddelenie školstva rodiny , kultúry a športu MsÚ, Ružena Scherhauferová, Jana Gabrišová, ZO Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1, Silvia Adamčíková, Viera Pešková.
 
Autori článkov SN júl – august 2017: Iveta Tóthová, Stanislava Janegová, Referát životného prostredia MsÚ, Dagmar Šajbidorová, Katarína Valábková, Oddelenie školstva rodiny , kultúry a športu MsÚ, Mariana Kamenská, Trnavská arcidiecézna charita, Karin Kapustová, Eva Mikušová Wongeyová, Jana Gabrišová, Gabriela Smerigová, Mário Chuidík, Tibor Krajčovič, Slovenská Taekwon-Do Aliancia, Ľubomír Veselický, Silvia Adamčíková, Mária Diková, Viera Pešková.
 
Autori článkov SN september 2017: Silvia Adamčíková, Iveta Tóthová, Stanislava Janegová, Igor Lehocký, Daniela Vašková Kasáková, Viera Pešková, Ekonomické oddelenie MsÚ, Organizačné oddelenie MsÚ, Mária Diková, Adrián Ševeček, , Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Mária Hronská, Trnavská arcidiecézna charita, ZŠ Juraja Fándlyho, DD a DSS pre dospelých Sereď, obyvateľka mesta E.Š., Martin Bosý, Daniela Belancová, Ľubomír Veselický, Referát životného prostredia MsÚ, Janka Kramárová.
 
Autori článkov SN október 2017: IDC Holding Sereď, Dom kultúry, Daniela Vašková Kasáková, Organizačné oddelenie MsÚ, Referát životného prostredia MsÚ, Viera Pešková, Ľubomír Veselický, Stanislava Janegová, Iveta Tóthová, Ružena Scherhauferová, Milan Novák, N. Macurová, N.Horská, A Srncová, Mestská polícia Sereď, Ondrej Urban, Katarína Valábková.
 
Autori článkov SN november 2017: Ľubomír Veselický, Dom kultúry, Referát životného prostredia MsÚ, Silvia Adamčíková, Mária Diková, Viera Pešková, Mariana Kamenská, Iveta Tóthová, ZŠ Juraja Fándlyho, Miroslava Dudášová, Eva Hanusová, Oddelenie školstva rodiny , kultúry a športu MsÚ, TS zastavnekorupciu.sk, Jana Mlynárová, Katarína Valábková, Ružena Scherhauferová, Stanislava Janegová.
 
Autori článkov SN december 2017: Martin Tomčányi, Katarína Valábková, Iveta Tóthová, Silvia Adamčíková, Dom kultúry, Viera Pešková, Ľubomír Veselický, Oddelenie školstva rodiny , kultúry a športu MsÚ, Referát životného prostredia MsÚ, Jaroslav Čomaj, Lucia Richnáková, Iveta Tóthová, Výbor Matice slovenskej v Seredi, Daniela Vašková, Kasáková, Referát krízového riadenia MsÚ, Juraj Ďuračka, Jana Gabrišová.
 
Prijatie kvalifikovaného, odborne zdatného a nestranného novinára súvisí aj s úpravou rozpočtu týkajúceho sa  výdavkov na mzdu novinára. Vo svojej interpelácii ste nešpecifikovali konkrétne výhrady a určenie, ktorý z článkov uverejnených v tlačenej forme SN je podľa Vás nekvalitný a nestranný. Seredské novinky tvoria články viacerých autorov a za ich obsah zodpovedajú v plnej miere oni sami. Články do printovej podoby SN iba vyberala a vyberá redakčná rada“
 
Ak má niekto kritický názor na nekvalitu periodika očakávam , že  ak chce veci meniť k lepšiemu, bude mať k problematike Seredských noviniek aj aktívny prístup. Lenže.
 
Za uznesenie  č. 52/2013 26.2.2013, ktorým Mestské zastupiteľstvo určilo základné úlohy redakčnej rade SN JUDr. M. Irsák nehlasoval.
Keď som 13.4.2015 mailom  požiadal všetkých  poslancov o návrh na doplnenie redakčnej rady,  nedostal som ani jeden.
Keď na MsZ v tomto roku   oznámil primátor , že sa v júli  členstva v redakčnej rade vzdal ďalší člen,  nereagoval na túto informáciu ani jeden poslanec.
Napriek tomu sa  kritika Seredských noviniek zo strany M. Irsáka sa opakuje. A znova bez konkrétnych výhrad ku konkrétnym článkom.
V hodine dvanástej schytala horúci zemiak  v podobe prvého vydania tlačených Seredských noviniek v roku 2023 zástupkyňa primátora mesta Ing. Mária Fačkovcová. Odpovede na tie najdôležitejšie otázky pre zabezpečenie mestského periodika som jej po prečítaní mailu z 1. 12. 2022 poslal ešte v ten deň.  Držme jej palce.