Vianoce v pokoji a pohode

Vianoce v pokoji a pohode

Mestský úrad     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante    
Predo dverami sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:
 
- stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
- na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
- používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
- pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
- adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy...,
- sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
- sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.
 
Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.
 
Tieto sviatočné dni sú  príznačné zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.
 
Počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť ,,hasiči záchranári“, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť v ktorúkoľvek  dennú  či  nočnú  hodinu  na  známych telefónnych číslach 150 alebo 112.
Vianoce v pokoji a pohode