Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Trnavský samosprávny kraj v marci 2022 spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom bolo podporiť aktivity, podujatia a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja a naplnia jeho rozvojový potenciál s nadregionálnym významom. Spomedzi 111 doručených žiadostí získalo podporu 51 z nich.  Žiadosti hodnotila osemčlenná komisia, z toho 4 členov nominovala Komisia Zastupiteľstva TTSK pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a 4 členov určil predseda TTSK z radov odborníkov .„Podporou 51 projektov sledujeme obnovu historických pamiatok, rozmach kreatívneho priemyslu, tvorbu zelenej krajiny, vzdelávanie mládeže, fungovanie IT start-upov či rozvoj elektromobility,“  uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v čase vyhlásenia výzvy.
 
Jedným z úspešných žiadateľov bolo aj mesto Sereď s projektom, ktorého cieľom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom koncepčného riešenia inžinierskych sietí kaštieľa v Seredi. O pridelenie dotácie sa zaslúžil projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro, ktorý projekt vypracoval. „V rámci sprevádzkovania „Seredského kaštieľa“ ako národnej kultúrnej pamiatky bolo potrebné zabezpečiť prípravnú dokumentáciu k vybudovania inžinierskych sietí objektu. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a sfunkčnenie národnej kultúrnej pamiatky a jej častí pre ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov Trnavskej župy,“  uviedol Bíro.
 
Realizáciou projektu bola zabezpečená prípravná dokumentácia zameraná na napojenie objektu kaštieľa na verejnú sieť vodovodu a kanalizácie, káblové rozvody vysokého a nízkeho napätia a inštalácia trafostanice. Ďalej projektová dokumentácia rieši dopravnú infraštruktúru, vsakovanie dažďových vôd z celého objektu kaštieľa, napojenie objektu kaštieľa na verejnú sieť plynu či polohopisné a výškopisné zameranie územia v okolí kaštieľa.

„Prínosom projektu bude zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva na lokálnej a národnej úrovni. Ide o  dosiahnutie trvalo udržateľného a stavebnotechnického stavu kaštieľa, odstránenie jeho havarijného stavu, vytvorenie priestorov pre kultúrno-spoločenské aktivity, prezentáciu exponátov a osvetovú činnosť. Termín realizácie projektu sme dodržali podľa podmienok výzvy Trnavského samosprávneho kraja č.1/FoRT/2022uviedol na záver projektový manažér Bíro.
Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského krajaÚspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského krajaÚspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja