Sereď komunikuje: Prečo občas smetiari nechávajú vyložené zberné nádoby mimo stojísk?

Sereď komunikuje: Prečo občas smetiari nechávajú vyložené zberné nádoby mimo stojísk?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Občania sa zvyknú na mesto obracať aj s otázkou, prečo smetiari občas nechávajú zberné nádoby vyložené pred kontajnerovým stojiskom. Niekedy sú na krátku dobu odložené čierne a niekedy farebné zberné nádoby pred klietkou stojiska.
 
V prípade čiernych nádob na zmesový komunálny odpad ide o situáciu, kedy sa realizuje plánovaná výmena poškodených nefunkčných nádob za nové. Pri farebných nádobách ide jednoducho o zefektívnenie vývozu, nakoľko papier v modrých nádobách a plasty v žltých sú v nepárnych týždňoch zberané v jeden deň, v stredu. Najmä pri uzamykateľných stojiskách na Kukučínovej ulici je tak pre posádku druhého auta uľahčená manipulácia s nádobami a ich vývoz. Ide pritom iba o krátkodobú záležitosť a zberné nádoby sú vždy v priebehu hodiny, prípadne dvoch hodín, umiestnené naspäť do stojiska.

Stávajú sa tiež situácie, kedy zberová spoločnosť v deň zberu separátov objaví silne znečistenú nádobu inými druhmi odpadov. Konkrétne sa v Seredi stalo, že do žltej zberovej nádoby bol vhodený  laminátový odpad vo veľkom objeme, alebo obsah modrej zberovej nádoby bol silne znečistený farbou z otvorenej plechovky. Takéto silne znečistené separáty už nie je možné druhotne zhodnotiť. Zberové spoločnosť preto takúto nádobu v deň zberu ponechá nevyprázdnenú v kontajnerovom stojisku, poznačí si číslo stojiska a odpad odvezie spolu s komunálnym odpadom v nasledovný deň zberu komunálneho odpadu.
Podstatnou súvislosťou je fakt, že kým za odvoz a zhodnotenie separovaných odpadov poplatníci za komunálny odpad neplatia, tak za znehodnotené separáty, ktoré sú považované za zmesový komunálny odpad a sú vysypané na skládku odpadov, už poplatníci platia. 
 
Ďakujeme za Vaše podnety!
 
foto: eš, zs
Čierna zberová nádoba vyložená pred stojiskom z dôvodu jej výmenyZberová nádoba na papier vyložená pred stojiskom z logistických dôvodov.