16. ročník projektu Knižné hody „O troch grošoch...“

16. ročník projektu Knižné hody „O troch grošoch...“

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Ľubica Mrvová    
Aj v tomto roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník, tentokrát s témou: podpora a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.
 
Prvý groš  – aktivity so žiakmi základných škôl. Dnešné deti a mládež si len málo vedia predstaviť, ako sa zarábajú peniaze, potrebné na to, aby sme si mohli zabezpečiť veci, pomocou ktorých uspokojujeme svoje potreby. Naším cieľom je ukázať mladým ľuďom, ako funguje mechanizmus peňazí, aké dôležité je správne hospodárenie s peniazmi, aké náročné je vedieť finančne zabezpečiť seba a svojich blízkych.
Na škole sme privítali žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody, predstavili žiaci našej školy zjednodušené fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili podnikateľský zámer – výrobu hračiek z recyklovaných materiálov – plastové fľaše, zbytky farebných látok, priadze a papiera.  Žiaci vytvorili družstvá, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, vyrobili reklamu vo forme plagátu. Podobné aktivity sme pripravili aj pre ôsmakov zo ZŠ J. A. Komenského. Ich podnikateľský plán bol zameraný na výrobu pletených hračiek pre psov a mačky z recyklovanej látky - zbytky farebných látok, starého oblečenia a priadze.  Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  
Aj takouto formou sme žiakom ZŠ predstavili, ako v reálnej praxi funguje podnikanie. Čo všetko musí podnikateľ v praxi ovládať a s čím sa počas zakladania firmy stretáva. Zároveň si v reálnej praxi overili základné vedomosti o finančnej gramotnosti, s ktorými sa stretávajú  na predmete občianska náuka na základnej škole. 
 
Druhý groš – aktivity pre žiakov Obchodnej akadémie v Seredi. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka si pod odborným vedením finančnej skupiny OVB zahrali ekonomickú hru – „Finančná sloboda“. Prostredníctvom nej si vyskúšali, ako dokážu zvládnuť rôzne životné situácie spojené s narábaním s financiami – úver, splácanie hypotéky, úrokov, uzatvorenie životného a úrazového poistenia, kúpa bytu, domu, zakladanie termínovaného vkladu a pod. Na simulovaných životných situáciách si overili, ako dokážu hospodáriť s peniazmi, a ako sa vedia orientovať na finančnom trhu. Mnohí boli veľmi prekvapení, keď zistili, ako ľahko sa človek pri nezodpovednom a neuváženom rozhodovaní pri narábaní s peniazmi ocitne bez finančných prostriedkov.
 
Tretí groš – aktivity venované starým rodičom, seniorom.  V priebehu mesiacov máj - jún sme zisťovali staré, častokrát zabudnuté recepty od našich babičiek, prababičiek, starých mám, susediek. Žiaci zozbierali  rôzne druhy známych i menej známych receptov. Jednotlivé triedy mali recepty rozdelené podľa druhov surovín:  jedlá a pokrmy zo zemiakov, kapusty, strukovín, mäsité jedlá, mliečne jedlá a pokrmy, múčne jedlá a pokrmy, ovocná jedlá a  zeleninové jedlá.
 
Každá trieda spracovala recepty a vytvorila pútavé panely. Asi každému z nás pri pohľade na obrázky s lákavými maškrtami prišla chuť na jedlo. Niektoré sme si už doma  stihli uvariť a ochutnať, a niektoré nám určite uvaria aj pani kuchárky v školskej jedálni. Z panelov sme urobili  peknú výstavku, ktorú si žiaci mohli pozrieť v priestoroch školy. Panely využijeme aj na vzdelávacie účely. Význam, využitie a užitočnosť jednotlivých druhov potravín vo výžive človeka, sa žiaci učia spoznávať na predmetoch biológia a tovaroznalectvo. Zo zozbieraných receptov sme vytvorili tlačenú brožúru s názvom: "Recepty starých materí".
 
V rámci posledného bloku projektu – tretí groš, žiaci obchodnej akadémie v mesiaci október – mesiac úcty k starším - navštívili DSS v Seredi. Na úvod milého stretnutia si pripravili krátky kultúrny program - príhovor, tanec a peknú poviedku. Po skončení programu  žiaci spolu s klientami DSS posedeli, zahrali sa spoločenské hry a porozprávali. Starkí si zaspomínali na svoje mladé časy. S radosťou rozprávali zaujímavé, niekedy humorné, inokedy smutnejšie zážitky zo svojho života, ako oni trávili svoj voľný čas, ako sa učilo na školách.  Čas vyhradený na stretnutie veľmi rýchlo ubehol. Starkí boli veľmi spokojní, usmiati a ako sami povedali, tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie. V závere stretnutia im naši žiaci odovzdali malé darčeky - pletených anjelikov a maľované motýliky. Darčeky, ktoré žiaci vyrábali počas minulého školského roku sa všetkým veľmi páčili, potešili srdiečka a vyčarili milé úsmevy na tvárach.
 
Takouto formou chceme poukázať na to, že mladí ľudia sa majú neustále čo učiť od svojich rodičov a starých rodičov. Že ich máme radi, nezabúdame na ich múdrosť, rady a skúsenosti, ktoré nám počas svojho života odovzdávajú.
 
Náš tohtoročný projekt sa pomaly blíži ku koncu. Sme radi, že sa nám v rámci neho podarilo uskutočniť veľa pekných, zaujímavých, poučných a zmysluplných aktivít. Na záver chceme poďakovať Mestu Sereď a ostatným sponzorom, s finančnou pomocou ktorých sme mohli plánované aktivity zorganizovať.        
16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“16. ročník projektu Knižné hody  „O troch grošoch...“