Sereď komunikuje: čo sú to odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve, ako sa utvárajú a akú majú úlohu?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na webovom sídle mesta Sereď je aktuálne zverejnená výzva na spoluúčasť pri vytvorení komisií mestského zastupiteľstva pre obdobie 11/2022 – 11/2026. Do 16. novembra do 17-tej hodiny máte možnosť podať si žiadosť o členstvo v niektorej z odborných komisií v Seredi. Vaše rady a skúsenosti môžu pomôcť novozvoleným poslancom sa lepšie rozhodovať v nastávajúcom období. Čo vlastne komisia je a aké má kompetencie?
 
V Seredi pôsobí spolu päť stálych odborných komisií: Legislatívno-právna, Finančná a majetková, Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie, Komisia sociálna a kultúrna, Komisia školská, športová a bytová. Vždy na začiatku nového volebného obdobia sa utvoria komisie v novom pracovnom zložení. Utvoria ich poslanci, ktorí sa v danej problematike cítia doma a odborníci z radov občanov, ktorých si do komisií zvolia samotní poslanci. Ideálne a najprínosnejšie pre mesto samozrejme je, ak si poslanci medzi seba zvolia ľudí so skúsenosťami, vzdelaním a odbornosťou prislúchajúcou danej komisii.
Úlohou členov komisií bude radiť poslancom, rozhodovanie však zostane len a len na poslancoch. „Kompetencie komisií sú vymedzené Rokovacím poriadkom komisií,  ktorý schválilo zastupiteľstvo. Plnia poradnú, iniciatívnu a kontrolnú úlohu pre mestské zastupiteľstvo. Stanoviská komisií k jednotlivým témam rokovania sú všetkým poslancom známe pred hlasovaním, no nie je povinnosťou poslancov riadiť sa pri hlasovaní ich odporúčaniami,“ uviedla Silvia Adamčíková z mestského úradu Sereď. Mestské zastupiteľstvo zvolí z radov poslancov aj predsedov jednotlivých komisií, ktorých môže aj odvolávať. 
 
Komisie zasadajú zväčša raz za šesť týždňov, resp. pred každým zastupiteľstvom a iba k tým materiálom, ktoré spadajú pod ich odbornú pôsobnosť. To znamená, že nie všetky materiály k nastávajúcemu zastupiteľstvu prejednávajú všetky komisie. Odmeňovanie členov komisie je v súlade s rokovacím poriadkom a predstavuje približne tridsať eur za jedno rokovanie.
 
Ak sa dobrovoľne chcete stať členom niektorej, či viacerých komisií, oznámte to na mail podatelna@sered.sk alebo priamo do podateľne Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď a o vašom záujme sa dozvedia naši noví poslanci. O tom, koho si vyberú za svojich odborných poradcov, sa dozvieme 24. novembra.
 
Viac o práci v komisiách si prečítate v Rokovacom poriadku