Mestská knižnica získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu

Mestská knižnica získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Do výzvy sa zapojil aj Dom kultúry v Seredi s projektom na modernizáciu mestskej knižnice a divadelnej sály. Projekt týkajúci sa mestskej knižnice bol úspešný. V prípade divadelnej sály sa na rozhodnutie ešte čaká.
 
Opis projektu
 
Cieľom projektu je modernizovať mestskú knižnicu a dosiahnuť jej úplnú bezbariérovosť. Pôjde o vybudovanie vstupnej rampy, osadenie plošiny pre ZŤP osoby na schodisko do knižnice a výmena vstupných dverí za automatické.
 
Projekt je ďalej zameraný na dve hlavné aktivity:
 
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii (knižnice) prostredníctvom: výmeny nábytku, nainštalovaním klimatizácie, osadením led posteru s informáciami, modernizácie čitárne, zakúpením novej výpočtovej techniky a automatizácie dverí
 
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie (knižnice):  automatizáciou vybavenia v sociálnych zariadeniach, detekčným zariadením teploty a bezdotykovým vstupom do budovy
 
Vyčíslené financie
 
Projekt pripravuje a bude realizovať Dom kultúry, ktorý už rovnakú modernizáciu zrealizoval v kine NOVA (nová klimatizácia, prerábka interiéru a toaliet).  Projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro k financovaniu povedal: „Celkový rozpočet projektu je 198 105,84 EUR z toho výška nenávratného finančného príspevku (NFP) činila 188 200,55 EUR. Výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov prijímateľa NFP je 9 905,29 EUR.
 
Schvaľovací proces projektu trval Ministerstvu kultúry SR takmer 1 rok. Znovu sa opakuje situácia, že tento projekt bol pripravený ešte v roku 2021 t.j. pred vojnovým konfliktom na Ukrajine a skokovým nárastom cien stavebných materiálov a energií. Táto nepredvídateľná situácia bude pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) znamenať aktualizáciu rozpočtu projektu s predpokladom jeho navýšenia."
 
 
Termín realizácie projektu
 
V čase podávania projektu bol prvotný predpoklad začatia prác začiatkom roka 2022. Samotnú realizáciu prác ale bolo nutné posunúť na iný termín. Projektový manažér Bíro vysvetľuje: „Začiatok realizácie projektu bol plánovaný na apríl 2022 a jeho ukončenie na september 2022. Z dôvodu dlhého schvaľovacieho procesu sú tieto termíny nesplniteľné a budú musieť byť stanovené nové. Je november 2022 a my stále čakáme na zaslanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej budú uvedené konkrétne podmienky realizácie projektu od poskytovateľa NFP. Po podpise zmluvy začneme s procesom verejného obstarávania. Nakoľko sa projekt týka aj realizácie stavebných prác predpokladáme, že so samotnými prácami začneme na jar v roku 2023“.  
Mestská knižnica získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu