Desiate výročie nepreukázaných tvrdení

Desiate výročie nepreukázaných tvrdení

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    
 
Najprv malý úvod do nedávnej histórie.
 
Vo štvrtok 17. novembra 2022 uplynie presne 10 rokov od podania listu s 31 podpismi  adresovaného  voleným  zástupcom občanov. Primátor Tomčányi  reagoval na jeho obsah 3. 12. 2012 a vyhlásil, že ak sa nájde jeden z tých, ktorí list podpísali a potvrdí svoj podpis na ňom, bude list zverejnený a bude naň daná aj odpoveď.  Do 11. 12. 2012  a ani neskôr sa k autorstvu listu nik z podpísaných neprihlásil.
Vo svojich poznámkach som sa k listu vyjadril v tom zmysle, že jeho základným problémom je skutočnosť, že čitateľné pod textom listu sú asi dve - tri priezviská, no neobsahuje žiadnu adresu odosielateľa, na ktorú by bolo možné poslať odpoveď. Pre adresáta je teda listom anonymným a  preto na stránkach mesta zverejnený nebol.
 
V dva a pol stranovom liste bolo  niekoľko  konštatovaní a  tvrdení.  Jedno z nich  znelo:
„Po dlhé roky sledujeme stav, kedy ešte aj cesty sú opravované tam, kde bývajú poslanci MsZ.“
Prešlo desať rokov. Zloženie zastupiteľstiev  sa menilo každé štyri roky a ani podrobná analýza vyššie uvedené tvrdenie nepotvrdila. Potvrdila  však  iné.
Napríklad to, že  autor listu hodnotil  ešte neukončený druhý  rok samosprávy pod vedením Ing. Martina Tomčányiho.  Uvedené tvrdenie  mohlo preto vychádzať  skôr  z opráv ciest uskutočnených  v predchádzajúcich rokoch a až potom z opráv ciest v rokoch 2011 a 2012.  V troch rokoch predchádzajúceho obdobia boli vykonané tieto opravy a rekonštrukcie:
 
2008 – časť ulice 8. mája, Pivovarská, Garbiarska, Legionárska, Nová, Spádová, Slnečná 2.
2009 – časť ulice I. Krasku pred poliklinikou,  Jesenského ulica, chodník od ZŠ. J. A. Komenského k Jesenského ulici, Vojanská , Malá ulička a Kostolná.
2010 – Dolnostredská ulica , Rovná, Priečna, Pribinova a Vysoká.
V nasledujúcich rokoch boli rekonštruované  tieto chodníky a cesty:
2011 – Chodník v Hornom  Čepeni a Záhradná ulica.
2012 – Cyklotrasa Sereď – Horný Čepeň.
2013 – Spojenie cyklotrasy Sereď-Horný Čepeň popod most cez Váh s trasou most – Zberný dvor, Lúčna ulica od križovatky so Športovou ulicou po násyp, nová cesta od Parkovej ulice po vchod do amfiteátra, chodník od vrátnice v parku k zadnej bráne,  chodník ne Vinárskej  ulici,  a stíšená  komunikácia medzi ZŠ J. A. Komenského a Jesenského ulicou, ktorú preslávila neúspešná petícia proti jej zhotoveniu.
2014 – Chodník na ulici Komenského od Mestskej polície  po Jesenského ulicu a Kukučínova ulica .
2015 -  Rekonštrukcia ulice Vonkajší rad pred bytovými domami a rekonštrukcia prvej tretiny Športovej ulice.
2016 – Poľná ulica, ulica Nový Majer, druhá tretina Športovej ulice. Hornočepeňská ulica, chodník od Jesenského ulice po Železničnú ulicu, chodník spájajúci Dolnomajerskú ulicu s ulicou Komenského, Chodník na Cukrovarskej ulici od bytového domu č. 145 po bytový dom č. 147.
2017 – Rekonštrukcia tretej tretiny Športovej ulice, rekonštrukcia časti  chodníka na Komenského ulici okolo materskej školy Komenského A  a rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom zvanom Hokejka.
2018 – Rekonštrukcia druhej časti ulice 8. mája medzi ulicami Dlhá a Podzámska, rekonštrukcia Novomestskej ulice a rekonštrukcia Pekárskej ulice.
2019 – Chodníky a prístupové komunikácie v objekte  MŠ Komenského A.
2020 – Rekonštrukcia Vážskej ulice , chodníka vo veľkom parku, Kuzmányho ulice, a chodníka na Legionárskej ulici. Ďalej to bol  chodník v revitalizovanom priestore pred poliklinikou, chodník na Hviezdoslavovej ulici, chodník na Obežnej ulici, chodník na Šulekovskej ulici, chodník na Spádovej ulici, chodník na Vojanskej ulici a rekonštruovaná bola časť  komunikácie na Fándlyho ulici.
2021 – Chodníky na Pekárskej ulici, chodník na Trnavskej ulici medzi predajňou stavebnín a Pečivárňami, chodníky vo veľkom parku, chodník na Cukrovarskej ulici od križovatky s Fándlyho ulicou po svetelnú križovatku,   obidva chodníky na ulici SNP, chodník na Cukrovarskej ulici medzi predajňou Vrava a svetelnou križovatkou, Chodník na ulici M. R. Štefánika medzi Sokolovňou a ČSOB, chodník popri parčíku na Námestí slobody, chodník v križovatke ulíc, A.  Hlinku a Čepeňská, obidva chodníky a cesta na Parkovej ulici, chodník na ulici Dionýza Štúra od svetelnej križovatky po železničný nadjazd a chodník na Železničnej ulici. Z pohľadu predmetu investícií by mohol byť rok 2021  pokojne nazvaný „Rokom nových chodníkov“.
2022 – Podzámska ulica, Lipová ulica a Mlynárska ulica.
 
Z uvedeného vidieť, že  bydlisko poslancov nikdy nebolo kritériom pri rozhodovaní zastupiteľstva o zaradení chodníka alebo miestnej komunikácie do plánu rekonštrukcií.
 
Všetko  však so všetkým súvisí. No svoj názor nikomu nevnucujem.  Iba si kladiem otázku, či list dátumovaný dňom 17. november 2012, na podpis ktorého sa dalo nahovoriť 31 obyvateľov Serede, a ktorí sa potom k nemu otvorene neprihlásili,  súvisel so žiadosťou  Miloša Majka z 5. 11. 2012, v ktorej  primátora Tomčányiho žiadal o 3 300 €  na „krytie časti služieb , ktoré jeho médium občanom a vedeniu mesta zabezpečuje zdarma“. Zo zamietavej odpovede primátora v liste z 12.11.2012  citujem:  „Vážený pán Majko, dovoľujem si ešte upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že nie je možné previesť 3 300 € bez ďalších zložitých a administratívnych prekážok na Váš účet, ako ste žiadali a ako si možno predstavujete,  pretože o tom rozhodujú poslanci MsZ a nie  primátor.“
Ukážkovým je výrok o privlastňovaní si hlasovacieho práva poslancami pri rozhodovaní o investíciách dlhodobého charakteru. Podpísaní píšu: Žijeme v meste, v ktorom si Vy volení funkcionári privlastňujete právo rozhodovať o veciach, ktoré na desaťročia menia vzhľad mesta. Poslanci mesta Sereď s požehnaním primátora mesta sú schopní bez akejkoľvek predošlej komunikácie s občanmi mesta – voličmi navrhnúť, schváliť a podpísať zmluvu (Sokolovňa) s nájmom pre de facto súkromný klub a záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy pre mesto – teda pre nás všetkých na 50 rokov! Pýtame sa, je to v súlade s etikou a  je to vôbec normálne? 
Áno je to normálne a s etickým nastavením chronických kritikov  preto poslanci musia počítať. Pretože ak by každé rozhodnutie o nájme mestského objektu, či postavení budovy malo byť odkonzultované a požehnané fakticky miestnym referendom, nepostavili by sme za uplynulých dvanásť rokov  ani desatinu z toho, čo postavené bolo.  Sokolovňa bola veľmi dobrým investičným zámerom a vďaka prenájmom má ako samostatný objekt  každý rok pozitívny hospodársky výsledok. O prenájme Sokolovne rozhodli poslanci s rovnakou zodpovednosťou ako o prenájme časti vtedajšej ZŠ P. O. Hviezdoslava pre vytvorenie Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda.  
                                                                                                                                               
Desiate výročie nepreukázaných tvrdení