Informácia o spôsobe hlasovania v sobotňajších voľbách

Informácia o spôsobe hlasovania v sobotňajších voľbách

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hodiny do 20:00 hodiny.

STRUČNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti sa preukáže občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia  vydá voličovi
 
- prázdnu modrú obálku  a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.  
 
- prázdnu bielu obálku  a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do  mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič vlastnoručným podpisom.
 
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Ich počet je uvedený na hlasovacom lístku.  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Po zakrúžkovaní kandidátov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a obálku vhodí do modrej schránky.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Ich počet je uvedený na hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
 
Po zakrúžkovaní kandidátov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora a obálku vhodí do bielej schránky.

 
ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ VOLIČI

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.
 
VOLIČI V IZOLÁCII
 
V piatok 28.10.2022 o 12:00 hod. končí termín na  registráciu špeciálneho spôsobu hlasovania pre pozitívnych na COVID-19 c karanténe alebo izolácii.
 
Oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb (29.10.2022) nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
 
Oprávnený volič má možnosť telefonicky u  PhDr. Silvia Adamčíková  tel. číslo 0905 556 879  požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v úradných hodinách Mestského úradu v Seredi.

ČO V PRÍPADE OMYLU PRI KRÚŽKOVANÍ
 
Ak sa pri krúžkovaní pomýlili, volebná komisia Vám na požiadanie vydá iné. Nesprávne upravené alebo nepoužité hlasovacie lístky následne vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne vyplnených hlasovacích lístkov. Ak tak neučiníte, dostanete pokutu 33 eur za priestupok
 
VOLEBNÉ OBVODY A OKRSKY
 
Sereď je rozdelená na tri volebné obvody a 13 volebných okrskov.
 

 
Informácia spôsobe hlasovania v sobotňajších voľbách