Sereď komunikuje: Staré nábytky ku kontajnerom nepatria, takto sa ich však môžete zbaviť správnym spôsobom

Sereď komunikuje: Staré nábytky ku kontajnerom nepatria, takto sa ich však môžete zbaviť správnym spôsobom

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Otázka: Ako mám postupovať, ak nemám auto, alebo som starší občan mesta a svoj starý nábytok nevládzem, alebo nedokážem odniesť na zberný dvor mesta?
 
Odpoveď: V prípade, ak nemáte možnosť odviesť svoj objemný odpad na zberný dvor mesta Sereď, je potrebné ohlásiť sa na mestský úrad Sereď (Oddelenie údržby mesta, kontakt: 0918 815 726) , kde sa po konzultácii Vašej situácie so zodpovedným zamestnancom dohodnete, ako postupovať.
V dohodnutých a vopred nahlásených prípadoch je možné zabezpečiť starším občanom mesta, alebo občanom bez možnosti vlastného odvozu objemných odpadov, odvoz týchto odpadov kapacitami mesta Sereď.
 
Bez odkonzultovania a nahlásenia nie je možné vykladať svoje objemné odpady ku kontajnerovým stojiskám. V tomto prípade sa jedná o znečisťovanie verejného priestranstva.
 
Mesto Sereď má za účelom odloženia objemných odpadov zriadený Zberný dvor mesta Sereď na Cukrovarskej ulici. Obyvatelia bytových domov majú tiež podľa platného všeobecne záväzného nariadenia možnosť požiadať o veľkokapacitný kontajner pred svoj bytový dom dvakrát ročne. Túto službu zabezpečí občanom mesto bezplatne po dohode s vlastníkmi bytov. V prípade záujmu o túto službu je potrebné kontaktovať svojho správcu.
 
foto: lp
Sereď komunikuje: Staré nábytky ku kontajnerom nepatria, takto sa ich však môžete zbaviť správnym spôsobom