Separovať odpady učí mesto Sereď adresne, v istých lokalitách aj opakovane

Separovať odpady učí mesto Sereď adresne, v istých lokalitách aj opakovane

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredská radnica opätovne klopala na adresách, kde sa nesprávne separuje. V spolupráci s mestskou políciou už niekoľkýkrát vzdelávala obyvateľov a ponúkala vrecia na separáty tam, kde sa evidentne kopí nevytriedený odpad.
 
Osveta, osveta, osteva....
Oddelenie životného prostredia pravidelne upozorňuje občanov, ak zistí opakujúce sa nedostatky v ich hospodárení s odpadmi. „Písomne upozorňujeme poplatníkov nehnuteľností na dodržiavanie systému nakladania s odpadom a na konkrétnych adresách osobne obyvateľov vzdelávame. Vysvetľujeme, že zberané odpady musia byť správe vytriedené: plasty, papier, sklo, komunál, zelené odpady. Veľkoobjemný odpad a elektroodpad sa zberá spred rodinných domov dvakrát ročne. Ak pred dom obyvatelia vyložia nevyseparované odpady, nádoba je preplnená a môže byť dôvodom znečistenia verejného priestranstva,“ vysvetlila Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia.
 
Informácie až domov
Mesto takto adresne navštevuje obyvateľov už druhým rokom. Počas návštevy odovzdajú farebné vrecia, vysvetlia, ako ich používať, rozdajú letáčiky s návodom, aj kontakt na mestský úrad, kde im vedia poradiť. „Dobrou správou je, že niekedy sa na nás aj skutočne spätne obracajú a konzultujú ich situáciu,“ dodala Vohláriková. Takto sa napríklad podarilo prihlásiť nové osoby na poplatok za komunálne odpady.
 
Spolupráca s mestskou políciou
V minulosti konkrétne adresy viackrát navštívili zamestnanci radnice spolu s hliadkou mestskej polície Sereď. „Sú adresy, kde sa následne situácia vylepšila. Obyvatelia pochopili našu intervenciu, nemuseli prísť ani sankcie. Po čase sa však na niektoré miesta vraciame a zamestnanci úradu vysvetľujú opäť to isté. Pokuty vieme uložiť na mieste vtedy, ak je pôvodca znečistenia úplne jasný, čo nie je vždy úplne jednoznačné,“ vysvetlil náčelník mestskej polície Ladislav Fabo. Dodal, že obyvatelia prenajímaných nehnuteľností sa veľmi často menia a návyky je preto potrebné budovať nanovo.
 
Zistené nedostatky: chýbajú vrecia, aj nádoby na kuchynský odpad
Zamestnanci sa počas práce v teréne dozvedajú aj o situáciách, kedy občanom neboli doručené vrecia na separované odpady. „Takéto zistenia sa snažíme okamžite komunikovať zberovej spoločnosti, ktorá zjedná nápravu. Stáva sa však, že doručené vrecia sú zo schránky vybraté neznámou osobou. Tomu v tomto momente nevieme zabrániť,“ dodala Vohláriková.
 
Obyvatelia rodinných domov by tiež ocenili, ak by mesto zabezpečilo zber kuchynských odpadov aj od rodinných domov. „Hľadáme riešenie na zabezpečenie danej služby, je však vysokonákladová. V zmysle platnej legislatívy sme povinní premietnuť náklady na odpadové hospodárstvo do poplatku za komunálne odpady. Hľadáme teda nové možnosti, ktoré by občanov veľmi finančne nezaťažili,“ vysvetlila Vohláriková.
 
Obyvatelia rodinných domov môžu nevarené a bezmäsité odpady z kuchyne, odovzdávať do hnedých nádob na zelený odpad. Od polovice marca do polovice novembra tieto nádoby mesto zberá. Ostatné odpady z kuchyne je možné odovzdávať do hnedých nádob na kuchynský odpad, ktoré sú umiestnené v kontajnerových stojiskách na každom sídlisku v meste.
 
Vrecia na separáty dostanete aj na úrade
V deň, kedy vám z pred domu separáty zberová spoločnosť odvezie, vám musí odovzdať aj prázdne farebné vrecia na nové separované odpady. Ak sa tak nedeje, informujte o tom mestský úrad. Farebné vrecia na separovaný odpad dostanete aj na mestskom úrade v Seredi.
 
 
foto: MsÚ Sereď
Separovať odpady učí mesto Sereď adresne, na istých adresách aj opakovane