Jesenná preventívna deratizácia

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď    
Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 15.10.2022 do 30.10.2022 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia.
 
Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev mesta dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.
 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, skládkach komunálneho odpadu.
 
Fyzické osoby – občania by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat.
 
Aktívnym prístupom k regulácii škodcov minimalizujeme príslušné epidemiologické riziko v oblasti verejného zdravia.