Na ZŠ J.A.Komenského začala pracovať ŠKOLSKÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA

Na ZŠ J.A.Komenského začala pracovať ŠKOLSKÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Dňa 10.12.2021 schválil parlament novelu školského zákona, na základe ktorého môže v materských a základných školách pôsobiť zdravotnícky personál. Dôvodom bolo odstránenie absentujúceho zamestnanca, ktorý by kvalifikovane poskytoval žiakom  potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.
 
Potreba zdravotníckeho vzdelania a rozsah úkonov
 
Škola, ktorá využije možnosť zamestnať zdravotný personál, podpíše so zamestnancom zmluvu na dva roky.  "Potom bude vyhodnotenie týchto škôl. Na Pláne obnovy máme na to elokovaných 3, 4 mil. eur," informovala štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Svetlana Síthová.
 
Zamestnnaci musia mať zdravotnícke vzdelanie, to znamená, že školským zdravotníkom môže byť lekár, zdravotná sestra, verejný zdravotnícky pracovník, či záchranár. Okrem toho, že budú žiakom nápomocní pri podávaní liekov - napríklad inzulínu, budú zároveň deti vzdelávať v tom, ako sa zdravo stravovať,  ako dodržiavať  ústnu hygienu, bezpečne tráviť voľný čas, či prečo sa nemá fajčiť a piť alkohol.
 
Školská zdravotná sestra už pôsobí na ZŠ J.A.Komenského
 
Od októbra šk. roka 2022/23 sa tím zamestnancov Základnej školy J. A. Komenského v Seredi rozšíril o pozíciu školskej zdravotnej sestry.  Túto funkciu zastáva  Mgr. Lucia Vargová Droppová, ktorej pracovnou náplňou je predovšetkým starostlivosť o zdravé prostredie žiakov. Pre tých, ktorých diagnóza si vyžaduje systematickú zdravotnú starostlivosť, je k dispozícii počas vyučovania (kontroluje zdravotný stav, orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera, dohliada na dodržiavanie dietetického stravovania žiaka v škole, informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťa). Poskytuje prvú pomoc v prípade úrazu a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach. Vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné. Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia žiaka v škole a vedie potrebnú zdravotnú dokumentáciu.
 
Obavy sú neopodstatnené
 
Väčšina rodičov túto funkciu na škole privítala. Vzdelávacie inštitúcie sú miestom, kde sa sústreďuje väčší počet detí a trávia tu niekedy aj viac ako osem hodín denne. Mnoho z nich má rôzne zdravotné problémy a v prípade potreby je blízkosť kvalifikovanej osoby iba prínosom. Či už ide o diabetes, epilepsiu, rôzne intolerancie,  alergie ale aj  riziko úrazu. Okrem toho na školách chýba edukačná činnosť zameraná na zdravotnú výchovu. Mgr. Lucia Vargová Droppová okrem svojej funkcie vedie na škole aj krúžok "Mladý záchranár". 
 
Rodičia v žiadnom prípade nemusia mať obavy z vyššie spomínaných poskytovaných služieb. Zdravotnícky pracovník poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Základná škola J. Fándlyho v Seredi pozíciu  Školský zdravotný pracovník zatiaľ zavedenú nemá.
 
Na ZŠ J.A.Komenského začala pracovať ŠKOLSKÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA