Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou

Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď má záujem o realizáciu projektov, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Z tohto dôvodu začali koncom júna 2022 rekonštrukčné práce  na materskej škole D.Štúra časť „A“.
 
Vykonané rekonštrukčné práce
 
Objekt materskej školy bol odovzdaný do užívania v sedemdesiatich rokoch 20 storočia a pozostáva zo štyroch jednopodlažných pavilónov prepojených centrálnou časťou, ktorá slúži ako jedáleň. Rekonštrukčné práce zahŕňali: zateplenie obvodového plášťa,  rekonštrukciu strechy, výmenu otvorových konštrukcií,  rekonštrukciu elektroinštalácie a  výmenu osvetľovacích telies za úsporné LED osvetlenie. Ďalej bola zrekonštruovaná vykurovacia sústava, bleskozvody, vzduchotechnika a zavedené bolo riadené vetranie s rekuperáciou. Na budove boli zároveň nainštalované aj fotovoltaické zdroje, čím sa materská škola priblížila k energetickej sebestačnosti. Všetky realizačné práce vykonala firma BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota.
 
Branislav Bíro, projektový manažér na Mestskom úrade uviedol: „ Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby, čím sa dosiahnu úspory energie. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie bezbariérového prístupu pre osoby so sťaženým prístupom a orientáciou, ktorý v minulosti nebol k dispozícií. Ako je vyššie spomínané na budove bola  inštalovaná nová technológia – fotovoltaika zameraná na výrobu elektrickej energie, ktorá bude slúžiť pre potreby prevádzky, osvetlenia a spotrebičov v kuchyni. Nadbytočná a nevyužitá elektrická energia, bude uchovávaná vo virtuálnej batérii.“  Budova po ukončení prác vyhovuje všetkým normalizovaným a odporúčaným požiadavkám. Stavebnými prácami mimo iného došlo aj k odstráneniu existujúcich porúch a nedostatkov, predĺžila sa životnosť stavby a zlepšilo sa aj farebné riešenie budovy.
 
Moderná budova s energetickou triedou A0
 
Spokojnosť s vykonanými prácami vyjadrila aj riaditeľka materskej školy Beáta Lukáčová: „Budova má viac ako 50 rokov a väčšie zásahy za ten čas do nej neboli investované. Rozsiahla rekonštrukcia trvala cez tri mesiace a všetko prebehlo bez väčších komplikácií. Ďakujeme vedeniu mestu, že pristúpilo k zníženiu energetickej náročnosti a z našej materskej školy sa stala moderná atraktívna budova so všetkým čo k tomu patrí.“
 
Branislav Bíro ďalej uvádza, že obnovou v rámci projektu sa dosiahlo výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie potreby energie na jej prevádzku. Celková energická náročnosť sa zníži zo súčasnej energetickej triedy B na triedu A0 (globálny ukazovateľ – primárna energia), budova sa stala realizáciou projektu budovou s takmer nulovou spotrebou energie. Zároveň sa dosiahne zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok. Projekt popri dosiahnutí energetických úspor podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej a svetelnej pohody a celkovej mikroklímy interiéru. Budova MŠ bude spĺňať energetické štandardy a normy, ktoré sú kladené na budovy škôl a školských zariadení.
 
Financovanie
 
Celá rekonštrukcia si vyžiadala značné finančné náklady. Zásluhu na získaní financií z mimorozpočtových zdrojov má projektové oddelenie mesta Sereď. „Celkové náklady na projekt po verejnom obstarávaní boli 542 735,84 eur s DPH, spolufinancovanie  projektu mestom bolo v hodnote  cca 53 000 eur. Projekt bol pripravený a vysúťažený v roku 2021 t.j. pred vojnovým konfliktom na Ukrajine a skokovým nárastom cien stavebných materiálov a energií. Realizáciu a ukončenie projektu za týchto podmienok a podmienok, ktoré sú stanovené v dotačnej zmluve  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre považujem za zázrak,“ dodáva na záver projektový manažér B.Bíro.
Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciouMaterská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciouMaterská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciouMaterská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou