Postup umiestnenia a život v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi

Postup umiestnenia a život v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi je kombinované zariadenie, v ktorom sa nachádza Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb pre dospelých a Špecializované zariadenie. Zriaďovateľom zariadenia je Trnavský samosprávny kraj.
 
Domov dôchodcov v Seredi bol uvedený do prevádzky v roku 1972. K zariadeniu v roku 1990 pribudlo oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom. V roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Forma poskytovateľskej služby sa v roku 2016 rozšírila o tzv. Špecializované zariadenie.
 
V súčasnosti sa v zariadení poskytujú tieto druhy a formy sociálnej služby: 
 
Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest
Domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest
Špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest
 
Za dobu existencie zariadenia sa tu vystriedalo sedem riaditeľov. Od roku 2019 je riaditeľkou Mgr. Milada Floriánová, s ktorou prinášame dôležité informácie o postupe umiestňovania klientov a živote v zariadení.
 
Zariadenie pre seniorov
 
V Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo osoba dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 
Na umiestnenie v ZPS je 74 čakateľov ku dňu 31.07.2022. Žiadosti sú u niektorých čakateľov podané od roku 2014 a pri uvoľnení miesta sa postupuje podľa naliehavosti alebo akútnosti poskytovania sociálnej služby. Jedinou výnimkou je opodstatnená bezodkladnosť umiestnenia, ktorá je vyznačená aj na rozhodnutí, ktoré vydáva mestský alebo obecný úrad.
 
Domov sociálnych služieb
 
V Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku a táto osoba musí byť odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. Človek v tomto prípade nesmie byť dôchodca a má rôzne stupne fyzického alebo psychického poškodenia (duševné poruchy, fyzické poruchy i poruchy mobility).
 
Na umiestnenie v DSS je 77 čakateľov ku dňu 31.07.2022. Aj v tomto prípade sú žiadosti  u niektorých čakateľov podané od roku 2014 a pri uvoľnení miesta sa postupuje podľa naliehavosti alebo akútnosti poskytovania sociálnej služby.
 
 
Špecializované zariadenie
 
V Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia či demencia rôzneho typu.
 
Na umiestnenie v ŠZ je 116 čakateľov ku dňu 31.07.2022. Žiadosti sú u niektorých čakateľov podané taktiež od roku 2014 a pri uvoľnení miesta sa postupuje podľa naliehavosti alebo akútnosti poskytovania sociálnej služby.
 
 
POSTUP PRI ŽIADANÍ O UMIESTNENIE KLIENTA DO ZARIADENIA
 
Umiestnenie v zariadení pre seniorov 
 
Mesto / obec vydá „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a s „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ žiadatelia zašlú do nášho zariadenia. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí mať vyznačenú právoplatnosť.
 
Ak je žiadateľ nesvojprávny, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o zbavení svojprávnosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.
 
Ak sa žiadateľ nevie podpísať, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj potvrdenie o tejto skutočnosti od lekára.
 
Ak žiadateľ udelil inej FO prostredníctvom notárskej zápisnice splnomocnenie / generálnu plnú moc / je potrebné daný dokument doložiť spolu so žiadosťou.
 
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: 
 
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Zariadenie pre seniorov
 
formu sociálnej služby:  
 
pobytová celoročná sociálna služba
 
Žiadosť o umiestnenie v  zariadení žiadatelia nájdu na našej webovej stránke:  https://www.ddadsssered.sk/podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb
 
Vyplnené tlačivo s požadovanými prílohami žiadateľ doručí osobne / poštou  na adresu:  DD a DSS pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 00  Sereď alebo na e-mailovú adresu domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk
 
Umiestnenie v Domove sociálnych služieb alebo v Špecializovanom zariadení
 
Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej v Domove sociálnych služieb alebo v Špecializovanom zariadení podá na oddelenie posudkovej činnosti odboru sociálnych vecí TTSK písomne: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, fyzická osoba podá: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
Tlačivá žiadosti sú dostupné na úrade TTSK a tiež na našej webovej stránke https://www.ddadsssered.sk/podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb .
 
Konanie o posúdenie sa začína na základe podania „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. K žiadosti je potrebné doložiť prílohy, ktoré sú priamo v žiadosti uvedené.  Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občan, ktorý o poskytnutie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).
 
Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana - v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať aj iná fyzická osoba.
 
Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s požadovanými prílohami žiadateľ doručí poštou na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo osobne počas úradných hodín do podateľne TTSK.
 
Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude vykonaná sociálna posudková činnosť. Tá sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby v rodinnom prostredí, a ak to nie je možné v prostredí, v ktorom sa zdržiava.
Odbor sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je sociálny posudok a zdravotný posudok. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t.j. TTSK, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dní od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.
 
Fyzická osoba, ktorá vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Je potrebné, aby žiadateľ kontaktoval naše zariadenie, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby.
V prípade, že v zariadení, nie je voľné miesto, môže byť na základe súhlasu osoba zaevidovaná v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 
 
UBYTOVANIE V ZARIADENÍ
 
V ZPS  sú dvojlôžkové izby, ale sú tu aj 4 samostatné jednolôžkové izby. Pokiaľ je možnosť, klient môže požiadať o umiestnenie do jednolôžkovej izby.
 
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 
Riaditeľka Floriánová vysvetľuje azda najdôležitejšiu tému rozhovoru:  „Plánujeme poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a uzatvoriť zmluvu s poisťovňami. Našim záujmom je zabezpečiť spokojnosť klientov so zdravotnou starostlivosťou, v ktorej má ošetrovateľská starostlivosť nenahraditeľné miesto.
Kvalifikovaní odborní pracovníci vzdelaní v odbore ošetrovateľstvo už teraz vykonávajú ošetrovateľské úkony podľa ordinácií špecialistov. Odborný personál realizuje ošetrovateľské úkony ako starostlivosť o permanentné katétre, kolostómie, ileostómie, realizácia preväzov, aplikácia intramusculárnych a subkutánnych injekcií, podávanie intravenóznych infúzií na základe poverenia obvodného lekára. Ošetrovateľskú starostlivosť plánujeme poskytovať formou ošetrovateľského procesu s používaním štandardov.“
 
V rámci ošetrovateľských úkonov pracovníci zariadenia využívajú CRP prístroj a biolampu, ktoré podporujú a urýchľujú hojenie rán, dekubitov a iných kožných problémov. V zariadení je aj prístroj AED a v budúcnosti taktiež plánujú z  akúpiť EKG prístroj. Zdravotný personál kladie dôraz na zvýšenie kvality života PSS, preto pri imobilných PSS využívame kompenzačné pomôcky ako transportné lehátko, špeciálne polohovateľné kreslá, invalidné vozíky, hydraulickú stoličku či zdvíhacie zariadenie.
 
ADAPTÁCIA SENIOROV
 
Pokiaľ zariadenie komunikuje so žiadateľom a s rodinou o nástupe klienta do zariadenia, tak sociálny pracovník a hlavná sestra vždy navštevujú rodinné prostredie žiadateľa, kde sa snažia získať sociálnu, rodinnú, zdravotnú, ošetrovateľskú anamnézu a konkrétne požiadavky a očakávania, ktoré žiadateľ má. Pri prvom kontakte so žiadateľom sa taktiež zistí aké pomôcky je potrebné pripraviť pre potencionálneho klienta, aby pracovnící zabezpečili vhodné prostredie a kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Na základe týchto zistených informácií sa pracovníkom ľahšie vypracuje adaptačný plán pre klienta. Vždy sa snažia pristupovať ku klientovi individuálne a úzko spolupracovať s rodinou.
 
POPLATKY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Pri nástupe do zariadenia s klientom uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby, kde sú presne vymedzené poplatky za poskytované služby:
strava (racionálna, diabetická, šetriaca)
ubytovanie (podľa veľkosti obývanej plochy)
zaopatrenie (podľa stupňa odkázanosti)
obslužné činnosti (pranie, žehlenie, upratovanie)
 
Výška úhrady za všetky poskytované služby spolu je vo výške 230 až 240 eur mesačne.
 
Klient má možnosť používať vlastný elektrospotrebič ako TV prijímač, chladničku, nabíjačku na mobilný telefón a pod. Úhrada sa poskytuje na základe všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 a suma sa pohybuje od 0,50 do 5 eur. Podrobný cenník nájdete aj na web stránke https://www.ddadsssered.sk/cennik .
 
OSOBNÉ VOĽNO KLIENTOV
 
Návštevy, prechádzky, nákupy a pod. momentálne závisia od aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálnych opatrení.
Na základe nariadenia MPSVR SR v súčasnosti testujeme týždenne zamestnancov aj klientov a v zariadení nemáme nariadené žiadne obmedzenia. To znamená, že návštevy sú bez obmedzení a klienti môžu opustiť zariadenie, môžu ísť na dovolenku a pod.
 
DENNÝ REŽIM, AKTIVITY, CVIČENIE A VÝLETY
 
Denný režim klientov
 
Po zobudení, rannej hygiene a úprave zovňajšku sa klienti o 8:00 presúvajú do jedálne, kde si spoločne vychutnajú raňajky (okrem Špecializovaného zariadenia, kde je strava zabezpečená individuálne).
O 9:00 majú klienti rannú rozcvičku v rámci každého oddelenia.
O 9:50 si klienti vyzdvihnú desiatu a  v čase od 10:00 až 11:30 v zariadení prebiehajú tvorivé dielne vedené sociálnymi pracovníčkami, do ktorých sa môžu klienti dobrovoľne zapojiť podľa svojich psychických a fyzických schopností, zručností, záujmov a záľub (jednotlivé tvorivé dielne sú rozpísané nižšie). Klienti môžu tento čas využiť taktiež na nákupy, individuálne aktivity alebo na prácu v skleníku. Exteriér disponuje priestranným dvorom s viacerými oddychovými zónami, ktoré klienti pravidelne využívajú. Každý pavilón má k dispozícii altánok, kde môžu relaxovať.
V čase od 12:30 do 13:00 klienti obedujú a po 13:00 sa môžu zúčastniť ďalších vedených aktivít spomenutých nižšie. V Špecializovanom zariadení prebiehajú individuálne aktivity v jednotlivých izbách, taktiež pri ležiacich. Klienti trénujú jemnú motoriku, hrubú motoriku, telesnú koordináciu, reč a podobne.
O 15:00 si klienti vyzdvihnú olovrant a vykonávajú činnosti individuálne podľa vlastného výberu (napr. starostlivosť o exteriér, starostlivosť o skleník, brigády, vychádzky v areáli aj mimo zariadenia podľa počasia, návšteva športového ihriska pre seniorov, pozeranie TV a podobne).
O 18:00 sa podáva večera. Nasleduje ľubovoľný program a večerná hygiena.
O 22:00 – nočný kľud.
 
Aktivity v zariadení
 
V zariadení sú pre klientov k dispozícii rôzne aktivity, ktorých sa môžu dobrovoľne zúčastniť v závislosti od svojich psychických a fyzických schopností, zručností, záujmov a záľub. Každý pracovný deň v čase od 10:00 do 11:30 prebiehajú v zaradení tvorivé dielne vedené našimi šikovnými sociálnymi pracovníčkami:
 
Tvorivá dielňa „Plamienok“, kde klienti využívajú rôzne výtvarné techniky (vyrábanie sviečok, stromčekov šťastia z korálikov, šúľanie guličiek z krepového papiera a lepenie obrázkov, kreslenie)
 
 
Tvorivá dielňa „Prútik“, kde klienti majú možnosť vyskúšať kreatívne aktivity ako pletenie košíkov, prácu s drevom, háčkovanie, pletenie, štrikovanie, šitie rôznych predmetov, dekorácií a ozdôb), pracujú s rôznymi materiálmi, látkami, korálikmi a pod.
 
 
V rámci týchto tvorivých dielní sa taktiež organizujú spoločné posedenia spojené s oslavami menín a narodenín prítomných klientov, praktizujú sa pamäťové tréningy (hádanky, krížovky) a používajú sa prvky biblioterapie (čítanie kníh, článkov a diskusia) aj prvky muzikoterapie.
 
Tvorivá dielňa „Bystruška“, kde klienti vyrábajú dekorácie, obrazy a ozdoby použitím rôzneho materiálu (látky, ozdobné kamienky, koráliky, prírodný materiál, špagát), vytvárajú koláže (prvky arteterapie). Taktiež sa praktizujú pamäťové tréningy (hádanky, krížovky) a používajú sa prvky biblioterapie (čítanie kníh, článkov a diskusia).
 
 
Tvorivá dielňa „Drevená Vareška“, kde klienti pečú dobroty (koláčiky, slané pečivo) a v poobedňajších hodinách si ich spoločne vychutnávajú v Kaviarni Slávia pri lahodnej káve a dobrej hudbe.
 
 
Tvorivá dielňa „Delfín“ kde klienti môžu vykonávať rôzne aktivity ako práca s papierom (skladanie), práca s pomôckami (loptičky, kocky, skladačky), kreslenie a vymaľovávanie. Praktizujú pamäťové tréningy (tajničky, obrázky a logické hry). Využívajú sa prvky biblioterapie a prvky muzikoterapie. 
 
 
Každý pracovný deň v poobedňajších hodinách, v čase od 13:30 do 14:45, majú klienti možnosť výberu z rôznych aktivít.
Každý týždeň v pondelok sa napríklad schádza spevokol zo zariadenia, ktorý sa teší, čím ďalej, tým väčšiemu záujmu.
Každý utorok prebieha v zariadení Kaviareň slávia. Klienti už vedia, že átrium zariadenia sa každý utorok premení na kaviareň, kde sa podáva káva, čaj a zákusky, ktoré sú čerstvo upečené v jednej z našich tvorivých dielní. Nesmie chýbať hudba a tanec.
 
 
stredu prebiehajú duchovné posedenia. V zariadení sa nachádza aj kaplnka, kde klienti môžu prežívať príjemné duchovne naplnené chvíle.
Vo štvrtok môžu klienti navštíviť Remini klub alebo Spomienkovo, kde spomínajú na staré dobré časy. Pekné spomienky a šálka bylinkového čaju zahrejú srdce i dušu.
 
 
Pre trávenie voľného času je k dispozícii aj knižnica a spoločenská miestnosť s televízorom. V zariadení často prebiehajú rôzne kultúrno-zábavné a hudobné vystúpenia, kde si klienti vždy radi zaspievajú a zatancujú a návštevy a vystúpenia detí z MŠ a ZŠ.
 
Taktiež pravidelne oslavujeme sviatky a tradície ako Fašiangy, Valentín, Veľká noc, stavanie Mája, MDŽ, Sviatok všetkých svätých, Vianoce, Traja králi a podobne.
 
       
Vychádzky a výlety klientov
 
Klienti často využijú príjemné počasie a spoločne sa vyberú do centra mesta či už na nákupy alebo si posedieť a relaxovať pri koláčiku a zmrzline. Príjemná prechádzka mestským parkom s občerstvením je pre klientov spestrením všedného dňa.
Taktiež sa realizujú výlety ako napr. návšteva múzeí, výlet na kúpalisko v Horných Salibách, výlet do Gabčíkova, výlet loďou po rieke Váh, ktorú ponúka bistro Raketa v Seredi a podobne.
       
Klienti nedávno absolvovali trojdňový výlet do Čiech. Navštívili Český Krumlov, kde videli historické centrum mesta, zámok, rôzne gotické a renesančné domy, radnicu na námestí, kláštory, kostoly a jedinečné barokové divadlo.
 
             
Postup umiestnenia a život v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi