Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy: Materskej školy v Gáni

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy: Materskej školy v Gáni

Školstvo a vzdelávanie     Obec Gáň    
OBEC GÁŇ
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred pisov
opätovne   v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľ/riaditeľka školy: Materskej školy  s. č. 23 v Gáni
s predpokladaným nástupom od 1.1.2023
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
- Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa §39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogi ckých zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášk y Ministerstva školstva, ved y a výsk um u  Slovenskej republ iky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kval ifikačné predpokl ady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jed notlivé kategórie pedagogick ých a odborných zamestnancov
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- Osobné, morálne predpoklady  a ostatné predpoklady  podľa  § 9 až §18 zákona č.  138/2019 Z.z. o pedagogických    zamestnancoch    a odborných    zamestnancoch    a odborných    zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti Znalosť školskej legislatí vy materskej školy
 
Požadované doklady:
-  písomná prihláška  o zaradenie do výberového konani a štruktúrovaný profesijný životopis
- overené kópie dokladov o najvyššom  dosiahnutom  stupni vzdelania doklad o d Ížke pedagogickej praxe
- stručný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia materskej školy
- doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkon u činnosti podľa § 1O zákona NR SR č. 31 7/2009 Z. z.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel y výberového konania pod ľa zákona č. 18/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- čestné vyhlásenie o splnení predpoklad u bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/20 19 Z.z.
- ďalšie doklad y preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
Ponúkaný plat: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestna ncov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Prihlášky do výberového  konania spolu s požadovanými  dokladmi možno doručiť v termíne do:
24. 10. 2022 do 12. 00 hod. v zalepenej obálke označenej s nápisom „NEOTVÁ RAŤ - výberové konanie - MŠ Gáň " na adresu: Obec Gáň, Gáň, č. 27, 924 01 pošta Galanta
 
Prihlášky  zaslané  po  termíne  sa  do  výberového  konania  nezaradia. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín  a miesto  výberového  konania písomne oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľ/riaditeľka školy: Materskej školy  v Gáni