Po prestávke opäť otvára detské ihrisko Mimoňovo

Po prestávke opäť otvára detské ihrisko Mimoňovo

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Detské indoorové ihrisko MIMOŇOVO bolo uvedené do prevádzky v januári 2019. Projekt vznikol v spolupráci mesta Sereď so spoločnosťou Samsung a nachádza sa vo vestibule na poschodí kina Nova. Ide o ihrisko inšpirované známou rozprávkou a je určené pre deti od 3-12 rokov s výškou do .1,30m. Maximálna kapacita ihriska je 10 – 14 detí.
 
Na základe nariadenia vlády SR boli ihrisko počas pandémie zatvorené. Štandardne boli brány ihriska zatvorené aj počas letných mesiacov, keďže skúsenosti ukázali v tomto období minimálnu až nulovú návštevnosť.
 
S chladnejším počasím je prevádzka ihriska MIMOŇOVO  od 23. septembra 2022 opätovne spustená. Otvorené bude v PIATOK 16:30 - 19:00 hod. , SOBOTA a NEDEĽA 16:00 - 18:30 hod.
 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
 
Na ihrisko je zakázané vstúpiť v topánkach. Vstup dieťaťa na ihrisko je možný iba v sprievode dospelej zodpovednej osoby a so súhlasom prevádzkovateľa. Zodpovednosť za dieťa nesie v plnej miere jeho rodič alebo iná poverená dospelá osoba. Vstup na ihrisko je povolený iba ak je užívateľ bez obuvi a usušený, aby sa predišlo úrazom. Na ihrisko je zákaz vstupu  s uterákmi, hračkami alebo inými predmetmi, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli privodiť úrazy užívateľom alebo spôsobiť poškodenie ihriska. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch ihriska. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vykázané. Posúdenie agresivity je v kompetenciu personálu alebo aj ostatných zodpovedných dospelých osôb, dohliadajúcich na svoje deti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov a užívateľov ihriska. Ak dieťa spôsobí znečistenie priestorov ihriska, zodpovedná osoba alebo rodič je povinná oznámiť túto skutočnosť personálu a bezodkladne zariadiť nápravu, aby neboli poškodení aj ostatní užívatelia. Za každé poškodenie ihriska spôsobené užívateľom je zodpovedná dospelá osoba povinná poskytnúť bezodkladne kompenzáciu v plnej výške.
 
Na ihrisku je prísne zakázané: vstup bez súhlasu prevádzkovateľa, konzumácia jedál a nápojov, agresívne hranie, lozenie po bočný stenách a sieťach, lozenie na šmýkačke v protismere, ohrozovanie ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom, úmyselné poškodzovanie zariadenia ihriska, úmyselné porušovanie dodržiavania stanovenej kapacity ihriska, nosiť akékoľvek predmety, ktoré by mohli privodiť ujmu na zdraví alebo ohroziť samotného užívateľa alebo ostatných na ihrisku a jeho okolí. Ďalej je zakázaný vstup dieťa s príznakmi respiračných a iných prenosných ochorení.
Po prestávke opäť otvára detské ihrisko MimoňovoPo prestávke opäť otvára detské ihrisko MimoňovoPo prestávke opäť otvára detské ihrisko MimoňovoPo prestávke opäť otvára detské ihrisko Mimoňovo