Zo septembrového mestského zastupiteľstva: Štvrtá zmena rozpočtu, novela VZN o dotáciách, aj odvolávanie orgánov spoločnosti SMS, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Rokovanie zvolal primátor na utorok 13. septembra. Bolo otvorené za prítomnosti 14 z 19-tich poslancov. Ospravedlnení boli Mgr. Pavlína Karmažínová a Michal Hanus, PhDr., neospravedlnil sa MUDr. Miroslav Bucha.
 
Návrhová komisia: JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Michal Irsák, Ing. Norbert Kalinai
Mandátová komisia: Ing. Mária Fačkovcová, Pavol Kurbel, Dušan Irsák
Overovatelia zápisnice: Róbert Stareček, Bc. Ľubomír Veselický
 
Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa).
 
Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
Správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení bez pripomienok. (11-11-0-0)
 
Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bez pripomienok. (15-14-0-1)
 
Správu o hospodárení MŠ na Ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi, Správu o hospodárení MŠ na Ul. Komenského 1137/37 v Seredi, Správu o hospodárení ZŠ J. A. Komenského v Seredi, Správu o hospodárení ZŠ J. Fándlyho v Seredi, Správu o hospodárení ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi. 
 
Správu o finančnom vyhodnotení Seredského  hodového jarmoku - XXI. ročník 2022. (15-15-0-0) 
 
Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2022. (16-15-0-1)  
 
Procedurálny  návrh  JUDr.  Červeňovej k návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. (17-13-1-3)  
 
VZN mesta Sereď č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď s pripomienkami schválenými  v procedurálnom  návrhu. Novela VZN bola pripravená na základe uznesenia č. 141/2022, ktoré zaviazalo úrad pripraviť návrh novely tak, aby bolo možné poskytovať dotácie z rozpočtu mesta aj v čase, keď nie je vyhlásená výzva. (17-13-1-3)    
 
Berie na vedomie urbanistickú štúdiu „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“ obstarávateľa Bc. Š. Bardiovského. Štúdia navrhuje v území 39 samostatne stojacich rodinných domov a je podkladom pre spracovanie ďalšej projektovej dokumentácie. (16-9-3-4)  
 
Berie na vedomie urbanistickú štúdiu „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“ obstarávateľmi P. Krížom, V. Nodžákom a GS reality s.r.o. Štúdia navrhuje v území spolu 64 rodinných domov s 80 bytovými jednotkami a je podkladom pre spracovanie ďalšej projektovej dokumentácie. (15-15-0-0)  
 
Informatívnu správu o plnení rozpočtu  mesta SEREĎ k 30. 6. 2022. Výsledok hospodárenia mesta Sereď za obdobie od 1.1. do 30.6.2022 je vo výške 1.076.078,86 eur. Oproti rovnakému obdobiu roku 2021 narástli položky najmä na školách. Ani počas vzniknutých neočakávaných situácií (najmä následky COVID-u a vojny na Ukrajine) mesto nesiahlo po vonkajšej finančnej pomoci. Všetky nové povinnosti miest a obcí od štátu vykrylo z vlastných príjmov. Zostatok prostriedkov rezervného fondu mesta Sereď k 30.6.2022 bol 2.939.415,11 eur. Mesto pokračuje v plánovaných investičných akciách podľa prijatého rozpočtu aj so zvýšenými nákladmi. (16-16-0-0)
 
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta SEREĎ k 30. 6. 2022. (16-16-0-0)
 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. (14-14-0-0)
 
Štvrtú zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 a rozpočtové opatrenia predložené riaditeľmi rozpočtových organizácií zriadených mestom. Celkové príjmy aj celkové  výdavky  zvyšuje  o čiastku 601 586 eur.
V príjmovej časti sa zvyšujú najmä výnosy z tzv. podielových daní o 291 098 eur; transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu o 137 990 eur; podiel na zisku v záujmovom združení Komplex o 133 800 eur a kapitálové príjmy z predaja majetku o 52 183 eur.
Vo výdavkovej časti sú riešené najmä povinnosti zamestnávateľom vyplývajúce z dodatku k vyššej kolektívnej zmluve pre zamestnancov odmeňovaných na základe zákona o verejnej službe (vyplatenie čiastky 500,- eur/zamestnanec), zahrnutie do rozpočtu finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v čiastke 15 600 eur, zvýšenie rozpočtu úhrady za odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie o 6 000 eur, zahrnutie výdavkov na inštaláciu smart elektromerov k verejnému osvetleniu 4500 eur, zvýšenie rozpočtu na granty pre aktivity v športovej oblasti o 97 000 eur, dofinancovanie havárie rozvodov tepla na ZŠ J. Fándlyho 28 800 eur, havárie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže na ZŠ J. A. Komenského 17 128 eur a dofinancovanie výdavkov Domu kultúry v čiastke 30 000 eur. (15-15-0-0)  
 
Informácie o príprave viacročného rozpočtu mesta SEREĎ na roky 2023-2025. (16-16-0-0)
 
Harmonogram nasledovných zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 v dňoch 15.11. utorok a 8.12. štvrtok. (16-15-1-0)
 
Zámer nájmu 13 parkovacích miest v areáli Zámockého parku na dobu neurčitú pre spoločnosť GODY GROUP, s.r.o., Sereď za podmienky, že parkovacie miesta budú verejnosti prístupné. Zároveň bola schválená zmena zmluvy o nájme pre Tenisový klubom (TK) s cieľom, aby TK bol oprávnený na parcele mesta vybudovať okrem tenisového areálu aj parkovacie miesta pre zamestnancov a návštevníkov prevádzok v obnovenej časti kaštieľa.  (16-16-0-0)
 
Nájom ornej pôdy v celkovej výmere 77 508 m2 pre spoločnosť AGROZEL Dolná Streda s.r.o. na dobu určitú od 1. 11. 2022 do 30. 10. 2027, za nájomné vo výške 861,48 eur na rok. (16-16-0-0)
 
Nájom častí troch autobusových zastávok pri I.D.C.Holding, a.s, pri „rybárskom dome“ a oproti „Vrave“ za účelom umiestnenia citylightov pre spoločnosť BILLBOARDOVO, s.r.o., Sereď na dobu neurčitú. Nájomca okrem nájomného uhradí aj jednorazovú finančnú náhradu za užívanie autobusových zastávok bez právneho titulu a spätne uhradí aj spotrebu elektrickej energie, raz kvartálne ich umyje a pozametá. V prípade poškodenia zástavky ich opraví na svoje náklady. (16-16-0-0)
 
Zmenu nájomcu časti strechy bytového domu na Čepenskej ul. vo výmere 1 m2. Na dobu neurčitú tu za účelom umiestnenia telekomunikačného zariadenia bola nájomcom spoločnosť Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, novým nájomcom bude Tlapnet SK, a.s., Bratislava. (15-15-0-0)
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – prístrešku pri vstupe do areálu bývalých kasárni na ul. Starý Most pre žiadateľa občianske združenie OLDTIMER-MÚZEUM Sereď. (16-15-0-1)
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku o výmere cca 53 m2 na Vinárskej ulici pre spoločnosť HUBERT J.E., Sereď. Žiadateľ tu plánuje vybudovať novú kioskovú VN spínaciu stanicu, pretože pôvodné umiestnenie VN spínacej stanice koliduje s výstavbou nového pavilónu sektov. (15-13-0-2)
 
Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo výmere cca 18 m2 na Čepeňskej ulici v Seredi pre žiadateľa Slovenský rybársky zväz, Sereď. Žiadateľ plánuje vybudovať nové parkovacie miesto pred „Rybárskym domom“.  (13-11-2-1)
 
Procedurálny návrh  predložený D. Irsákom určiť cenu za prevod nehnuteľného majetku pre žiadateľa  JUDr. Duláka na 28 eur/m2. (14-11-2-1)
 
Prevod nehnuteľného majetku o výmere 267 m2 na ulici Mládežnícka pre žiadateľov Z. Golejovú, Ing. V. Pénera a manž., Ing. J. Lȍfflera a manž., PhDr. K. Dobrovičovú, V. Diškanca a manž., P. Macura a manž., M. Šípku a manž., P. Hašuka a manž. Pozemok je dlhodobo užívaný obyvateľmi bytového domu a nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie. (13-13-0-0)
 
Zriadenie vecného bremena na ulici Niklová v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava. Bremeno bude spočívať v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení a v súbore činností súvisiacich s prevádzkou elektroenergetických zariadení. (12-12-0-0)
 
Splátky dlhu spoločnosti Privéefina  s. r. o., Bratislava vo výške 20.000 eur na základe žiadosti spoločnosti o splátkový kalendár. Splácanie dlhu bude v mesačných splátkach: 11 x vo výške 1.750 eur , 1 x vo výške 750 eur. V prípade nedodržania splátkového kalendára alebo výšky niektorej splátky je splatný celý dlh.  (13-13-0-0)
 
Berie  na  vedomie informáciu  o možnosti  zabezpečenia sadových  úprav areálov  pri prevádzkach v Priemyselnom  parku. (13-13-0-0)
 
 
Zastupiteľstvo neschválilo: 
 
 
Návrh D. Irsáka  na  odvolanie členov  Dozornej  rady (DR)  Správy  majetku  Sereď, s.r.o. a konateľa spoločnosti. (členovia DR: D. Irsák, A. Ševeček, MPA, Ing. B. Karmažín, JUDr. E. Červeňová, Mgr. T. Karmažín, R. Stareček, M. Kraľovič, konateľ: Ing. K. Andrášik). (17-3-11-3)
 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta o rozlohe 4299 m2 pre spoločnosť HSH izol s.r.o., Sereď. Žiadateľ mal záujem postaviť kanceláriu a skladovacie priestory pre potreby spoločnosti. (16-4-12-0)
 
Prevod nehnuteľného majetku o výmere 116 m2 v Strednom Čepeni pre žiadateľa J. Kresana. (15-9-2-4)
 
Prevod nehnuteľného majetku v celkovej výmere spolu 847 m2 pre  žiadateľa prof. JUDr. A. Duláka, PhD. (14-10-1-3)
***