Poplatok za odpady treba uhradiť do konca októbra

Poplatok za odpady treba uhradiť do konca októbra

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď    
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok na rok 2022 je splatný dňom 31.10.2022.
 
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k uvedenému dátumu uhradili. V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne, mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov.
 
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi, alebo na tel. čísla: 031/789 20 94, kl.: 279 a 0948 340 037.
Poplatok za odpady treba uhradiť do konca októbra