Zmena harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2022

Zmena harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2022

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Dňa 9. 12.2021 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 323/2021 harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 v nasledovných termínoch:
 
17.02.2022 – štvrtok
21.04.2022 – štvrtok
16.06.2022 – štvrtok
13.09.2022 – utorok
27.10.2022 – štvrtok
01.12.2022 – štvrtok
 
Prvé štyri z nich sa už uskutočnili a okrem toho sa už uskutočnilo aj jedno mimoplánované zasadnutie MsZ – 26.05.2022.

Prednosta MsÚ Tibor Krajčovič predložil na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh zmeny harmonogramu  zvyšných dvoch zasadnutí v roku 2022. Nakoľko pri príprave pôvodného harmonogramu nebol určený termín spojených volieb,( ktoré sa uskutočnia 29.10.2022),  poslanci odsúhlasili presunutie termínu zasadnutia z 27.10.2022 na 15.11.2022,  kde boli brané do úvahy termíny jednotlivých zasadnutí komisií.
 
Poslanci podobne  posunuli o týždeň aj termín posledného riadneho rokovania MsZ – z 1.12.2022 na predbežne štvrtok 8.12.2022. Prednosta Krajčovič informoval, že hlavným dôvodom je príprava rozpočtu na rok 2023, ktorý bude do poslednej chvíle otvorený kvôli nejasnostiam najmä ohľadom cien energií.

Okrem toho bude ešte ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré už bude zasadať v novom zložení poslaneckého zboru a primátora. Jeho predbežný dátum je navrhovaný na stredu 23.11.2022.
 
Termíny zasadnutí sú uvádzané na webovej stránke mesta www.sered.sk.
Zmena harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2022