Vypustenie vodnej nádrže Kráľová. Pokles hladiny sa dotkne aj Váhu v okolí Serede a priľahlých ramien

Vypustenie vodnej nádrže Kráľová. Pokles hladiny sa dotkne aj Váhu v okolí Serede a priľahlých ramien

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Vodné dielo Kráľová  je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh.  Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, a protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Výmera je 10,9 km² a objem 52 mil. m³.  Z dôvodu kontroly stavu trvale zaplavených objektov a množstva nánosov v nádrži je vodná nádrž približne raz za 10 rokov vypustená. Posledný veľký pokles hladiny bol v roku 2011, čo vzbudilo veľký záujem.  Hoci nejde o úplné vypustenie, vo veľkej miere sa odkryje dno nádrže, ktorá je  zvyčajne zaplavená.  Plánované vypustenie vodného diela sa uskutoční opäť a to už koncom septembra 2022. Výrazný pokles hladiny sa dotkne aj Váhu v okolí Serede a priľahlých ramien.
 
Termíny vypúšťania a plnenia zdrže
 
30.09.2022 o 18,00 hod. – zahájenie vypúšťania zdrže od kóty 122,00 m n. m. (min. prevádzková hladina),
 
05.10.2022 o 6,00 hod. – ukončenie vypúšťania zdrže na kóte 115,00 m n. m.
 
05. 10. – 11. 10. 2022 – kontrola stavu hrádzí a opevnení s geodetickým zameraním, posúdenie stavu betónových konštrukcií objektov vodného stupňa a hrádzových objektov, geofyzikálne merania, atď. podľa aktuálnej potreby
 
12. 10. – 14. 10. 2022 o 12.00 hod. – zahájenie napúšťania zdrže z kóty 115,00 m n. m.
 
20.10.2022 – ukončenie napúšťania zdrže na kóte 122,00 m n. m. – začiatok prevádzky VS podľa Manipulačného poriadku.
 
Účel vypustenia
 
– kontrola technického stavu opevnenia hrádzi zdrže

– kontrola technického stavu trvalo zatopených priestorov v oblasti stupňa vodnej stavby

– kontrola dobývacieho priestoru v zdrži KaŠ Zlaté Moravce

– realizovanie súboru špeciálnych geofyzikálnych meraní v oblasti skládky hradiacich konštrukcií pre vtoky VE a v oblasti blízkeho kontaktu pravého vtokového krídla VE so zemným násypom
 
SRZ MsO Sereď upozorňuje
 
Ako nás rybári informovali väčšina rýb by sa mala vytiahnuť hore po prúde ale určite niektoré uviaznu v priehlbinách. Rybári budú stav monitorovať a v prípade potreby zasiahnu, aby minimalizovali škody. SRZ MsO Sereď vydal nasledovný zákaz lovu rýb:
 
- Na Váhu č.3 (Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice) bude platiť všeobecný zákaz lovu od 28.9.2022 do 24.10.2022 (dátum ukončenia sa ešte môže zmeniť podľa aktuálneho stavu výšky hladiny a podľa reálneho ukončenia prác)
 
- Na VN Kráľová bude platiť všeobecný zákaz lovu od 28.9.2022 do 24.10.2022
 
- Operatívne sa bude posudzovať aj stav na vodách MsO Sereď. V prípade veľkého zníženia vodnej hladiny bude lov zakázaný z dôvodu mimoriadnej udalosti (Zákon o rybárstve – §15 bod 1 písmeno c), o čom Vás budeme informovať na webe a cez SMS rozhlas.
 
 
Vypustenie vodnej nádrže Kráľová