Termíny prázdnin, prijímacích skúšok, maturít aj testovaní

Termíny prázdnin, prijímacích skúšok, maturít aj testovaní

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Nový školský rok prináša so sebou nové povinnosti, výzvy a plány.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy a školské zariadenia organizačné pokyny k prázdninám, prijímacím skúškam,  testovaniu aj k maturitám.
 
Prázdniny na šk.rok 2023/2024
 
 
Testovanie piatakov a deviatakov šk.rok 2023/2024
 
 
 
Prijímacie skúšky na stredné školy šk.rok 2023/2024

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
 
Prvý termín
 
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby aj 5. máj 2023.
 
Druhý termín
 
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby aj 10. máj 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.

Ďalší termín
 
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom sa určuje dátum 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.


Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

• Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.
 
• Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín).
 
Maturitná skúška
 
Ministerstvo školstva určilo termíny na riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:
 
 
viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf
Termíny prázdnin, prijímacích skúšok, maturít aj testovaní