Nová moderná technika na gymnáziu vďaka nadácii VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nová moderná technika na gymnáziu vďaka nadácii VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Cieľom NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA je podporovať inovatívne formy vzdelávania a sprístupniť ich čo najširšej verejnosti, pretože práve vzdelanie je kľúčom k osobnému rozvoju a pokroku. Pomocou grantov nadácia prispieva k rozvoju technického vybavenia škôl, rozšíreniu výučby nemeckého jazyka alebo podporuje dopravnú výchovu a ekológiu. Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha vytvárať lepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie mladých ľudí už 14 rokov.
 
Vďaka zamestnaneckému grantu sa Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi podarilo zakúpiť nové učebné pomôcky v hodnote 2 400 eur. Ide o 3D tlačiareň,  trinokulárny mikroskop, dva menšie žiacke mikroskopy a digitálny fotoaparát slúžiaci na prenos obrazu z mikroskopu do PC.
 
Doteraz mohli absolventi gymnázia so spomínanými technológiami pracovať až na vysokej škole. Od tohto školského roka sa výučba na hodinách informatiky, biológie, chémie či matematiky zefektívni a stane sa určite zaujímavejšia, príťažlivejšia a hlavne praktickejšia. Učiteľka Katarína Valábková uviedla:" Týmto spôsobom chceme zatraktívniť štúdium prírodovedných predmetov. Na našom projekte participuje zamestnanec VW Slovakia, vďaka ktorému sme sa ku grantu dostali a ktorý nám pri rozbiehaní našej novej techniky bude vo svojom voľnom čase nápomocný."
 
Nová moderná technika na gymnáziu