Začína výmena jódových tabliet. Distribúcia v SEREDI bude realizovaná od septembra

Začína výmena jódových tabliet. Distribúcia v SEREDI bude realizovaná od septembra

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Čo sú jódové tablety
 
Profylaktiká obsahujú stabilný jód, ktorý blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Tablety sa užijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie. JÓDOVÉ TABLETKY SA NESMÚ UŽÍVAŤ PREVENTÍVNE!
Pravdepodobnosť havárie v jadrovej elektrárni s únikom rádioaktívnych látok do okolia je veľmi nízka. Ak by však k takejto situácii došlo, v skorej fáze (rádovo niekoľko dní), by sa na ožiarení obyvateľov významnou mierou podieľali rádioizotopy jódu. Jód je prchavá látka, ktorá by pri porušení tesností bariér v elektrárni unikala do okolia spolu so vzácnymi plynmi.
 
Komu sú distribuované
 
Jódové profylaktá sú distribuované obyvateľom miest a obcí v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 km). Zoznam miest a obcí nájdete tu: zoznam
Tablety sa  pravidelne vymieňajú  každých 5 rokov. Naposledy sa výmena konala v roku 2017. 
 
Koho sa výmena týka
 
V rámci Slovenska sa celý proces výmeny dotkne zhruba 224 obcí a miest a 460 tisíc obyvateľov. V Seredi sa výmena jódovej profylaxie týka 15 490 občanov mesta.
 
Referent krízového riadenia Miroslav Račák informuje, že mesto Sereď distribuuje jódovú profylaxiu:
 
1)         obyvateľom s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v meste, ako aj osobám, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v meste,
deťom a dospelým, ktorí sa ku dňu 1.8.2022 dožili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu,
deťom, ktoré sú ku dňu 1.8.2022 mladšie, ako 8 rokov sa vydá pol balenia na osobu,
 
Osobitná skupina
 
2)         materským, základným, špeciálnym a stredným školám (gymnázium, SOŠ)
 
3)         prevádzkam podnikov nad 50 zamestnancov
 
4)         domovom sociálnych služieb a domovom seniorov
 
5)         ubytovacím zariadeniam
 
6)         vojenským útvarom
 
7)         zdravotníckym zariadeniam
 
Kedy bude výmena prebiehať
 
Výmena začne 1. augusta. Týmto dátumom začnú byť profilaktiká distribuované mestám a obciam. Mesto Sereď pristúpi k výmene jódovej profilaxie v mesiaci september. Výmena bude prebiehať po uliciach, presný termín a zoznamy ulíc budú zverejnené v predstihu na webovej stránke mesta, v seredských novinkách a prostredníctvom mestského rozhlasu. Výmena potrvá do konca roka.
 
Čo s tabletami po exspirácii
 
Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá. To znamená, že pri odovzdaní starého balenia dostanete nové.
Ak staré balenie tabliet nemáte alebo neviete nájsť, nové balenia profilaktík budú občanom mesta vydané aj bez odovzdania starých exspirovaných tabliet.  Ak ich nájdu občania neskôr, môžu ich odovzdať ako iné staré lieky do lekárne.
 
Ako nakladať s distribuovanými tabletkami?
 
Liek je potrebné skladovať mimo dohľadu a dosahu detí.  Veľmi dôležité je pamätať si, kde sú tabletky uložené. Uschováva sa v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou pri teplote do 25 °C. Vhodné je liek uschovávať  na trvalom mieste, aby bol okamžite k dispozícii v prípade potreby.  Ďalšie informácie sú uvedené  v príbalovom letáku k lieku s názvom „Jodid draselný G.L: Pharma  65 mg tablety“.
 
Viac o jódových profylaktikách
 
Podrobnosti o lieku sú uvedené v príbalovom letáku:
Začína výmena jódových tabiet. Distribúcia v SEREDI začne v septembri