Zmena riešenia parkovania v meste

Zmena riešenia parkovania v meste

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Dňom 1. marca 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To  znamená, že ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, je vozidlom na chodníku zakázané parkovať.
 
V spomínanej novele zákona ide o výraznú zmenu, ktorá ovplyvní parkovaciu politiku vo viacerých mestách. Preto vláda určila prechodné obdobie do 30. septembra 2023, dokedy sa môžu samosprávy na zmenu parkovacej politiky pripraviť. V prvom rade musia obce a mestá vypracovať projekt zmeny dopravného značenia a dať ho schváliť príslušným úradom. Po určení chodníkov, kde bude možné ďalej parkovať je nutné tieto označiť novými dopravnými značeniami. K tomuto kroku počas júla pristúpilo aj mesto Sereď.
 
"Mestská polícia v spolupráci s mestským úradom a dopravným inšpektorátom GA navrhla niektoré zmeny riešenia parkovania. Jedná sa väčšinou o miesta, kde sa aj teraz parkuje a týmto riešením sa zlegalizujú parkovacie miesta", uviedol Peter Sokol, zástupca náčelníka Mestskej polície v Seredi.
 
Jedná sa o nasledovné parkovacie miesta:
 
- na Vonkajšom rade (oproti bývalému Tekomu) dochádza k vytvoreniu jednosmerky a možnosti parkovať vozidlá z časti na chodníku
 
- na D.Štúra budú nastriekané parkovacie miesta z časti na chodníku a na komunikácii
 
- na Legionárskej ul. v existujúcej jednosmerke sa umožní parkovať na celom chodníku aj na ľavej strane. Chodci budú mať priestor (chodník) popri bytovke
 
- na Novomestskej ul. v križovatke s Garbiarskou ul. sa zamedzí parkovať v priestore križovatky
 
- na Pažitnej ul. sa zlegalizujú parkovacie miesta, parkovaním z časti na chodníku
 
- na Vinárskej ul. za Slovenskou sporiteľnou sa vytvorí jednosmerka od SLSP popri múru vinárskych závodov. V jednosmerke sa umožní parkovanie z časti na chodníku
 
foto: google maps
Zmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v mesteZmena riešenia parkovania v meste