VÝBORNÁ ŠKOLA !

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková, riaditeľka CZŠ    
Blížime sa ku koncu školského roka, mnohí z nás už počítajú hodiny... je to čas, kedy
sa hodnotia nielen úspechy žiakov v súťažiach, v projektoch, vyučovacie výsledky, no
i hľadáme v čom sme neboli úspešní a čo je potrebné vylepšiť. Toto všetko odzrkadľuje
kvalitu školy.

Jedným z najdôležitejších  merateľných ukazovateľov kvality školy sú výsledky
z celonárodných testovaní – Testovanie 9 a Testovanie 5. V tomto školskom roku sa
uskutočnili v riadnych termínoch. My môžeme konštatovať, že naša Cirkevná základná
škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi opäť raz potvrdila svoje kvality.

Vzdelávanie žiakov je jednou z našich priorít. Na základe celonárodného merania
NÚCEM-u – Testovania 9 2022, ktorého sa zúčastnilo 41 096 žiakov, sa naša škola v oboch
testovaných predmetoch umiestnila zo seredských základných škôl na 1. mieste a na
vynikajúcom 3. mieste spomedzi testovaných škôl v okrese Galanta.
Testovanie sa
uskutočnilo 6. apríla 2022 a 19 deviatakov z našej školy zo slovenského jazyka a literatúry
získalo 71,2%
, pričom priemer SR bol 59,1%.

Percentuálny úspech z matematiky sme dosiahli 66,3% , celoslovenský priemer bol 53,2%.
 
Výborné výsledky dosiahli aj naši piataci v Testovaní 5 2022, ktoré sa uskutočnilo 18. mája
2022. Oboch testovaní sa zúčastnili aj žiaci so zdravotným znevýhodnením.
Testovania 5 2022 sa zúčastnilo 48 723 piatakov SR. V našej škole Testovanie 5 absolvovalo
36 piatakov a ich výsledky sú výborné. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka
a literatúry
bola na Slovensku bola 69,2%, žiaci CZŠ. sv. Cyrila a Metoda dosiahli 77,59%.
Slovenský priemer z matematiky bol 61,0%, naši piataci napísali matematiku na 72,03 %.
Cieľom týchto testovaní je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie
objektívnych informácií o ich výkone, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám
o pripravenosti žiakov na ďalšie štúdium na stredných školách alebo 8-ročných gymnáziách.
Svedčí o tom, aj fakt, že žiaci, ktorí boli prijatí na 8-ročné Gymnázium Vojtecha Mihálika
v Seredi, sa v prijímacích pohovoroch umiestnili v prvej desiatke.
 
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom školy, ktorí žiakov vzdelávali, a tak prispeli nielen
k získaniu  výborných výsledkov školy v národných testovaniach, ale položili základy, na
ktorých budú naši žiaci stavať svoju budúcnosť. Viesť tím zanietených a svedomitých ľudí je
snom každého manažéra a radosťou každého riaditeľa. Aj na našej škole takí ľudia sú. Je
výborné, ak sa riaditeľ dokáže obklopiť kreatívnymi ľuďmi, spozná ich schopnosti, talent
a ďalej s týmto poznaním dokáže pracovať. Potom si spoločne môžeme všetci povedať, že
veci sa nám podarili.