SHMÚ plánuje v Seredi vykonávať merania podzemnej vody

SHMÚ plánuje v Seredi vykonávať merania podzemnej vody

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Na Slovensku  je momentálne umiestnených 1147 monitorovacích sond na meranie kvality  podzemných vôd.  Meracie zariadenia sú súčasťou štátnej hydrologickej siete monitorovania vôd na Slovensku. Meranie zabezpečuje SHMÚ, ktorý po novom vybuduje alebo obnoví 385 meracích zariadení. Jeden pozorovací objekt bude vybudovaný aj v Seredi a bude slúžiť na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry.
 
Eugen Kullman, vedúci odboru Podzemných vôd na SHMÚ nám vysvetlil, že merania pomocou sond zahŕňajú výšku hladiny podzemnej vody v m.n.m. a teplotu vody. Hodnoty sú využívané na zhodnotenie krátkodobých a dlhodobých zmien hladín podzemnej vody , výskyt sucha a posudzovanie dopadov klimatických zmien na podzemné vody, vodohospodárske bilancovanie, stav podzemných vôd , stav útvarov podzemných vôd , vodohospodárske bilancie a vodohospodárske plánovanie. 
 
Na základe skúmaní budú meteorológovia posudzovať účinnosť opatrení, ktoré sa zaviedli na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hydrologické údaje si potom môže SHMÚ vymieňať na medzinárodnej úrovni v hraničných územiach. SHMÚ má na celkovú realizáciu geologických prác zmluvne kontrahovaného subdodávateľa: spoločnosť COMBIN-Geovrty Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaviazala, že celkové práce ukončí najneskôr do konca novembra 2023. Časové rozvrhnutie prác na tejto úlohe je v kompetencii subdodávateľa. Merania budú spustené okamžite po prebratí objektu bez nedostatkov.
 
Obnova a budovanie sond sa uskutočňuje v rámci projektu“ Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody.“ Dôvodom je nevyhnutnosť skvalitnenia procesu monitorovania podzemných a povrchových vôd na území Slovenska a je primárne zameraný na zlepšovanie technického stavu merných objektov vôd. "Objekty sú zabudované tak, že v prípade potreby umožňujú vzorkovanie podzemných vôd za účelom hodnotenia kvality podzemnej vody. Každá sonda je napojená na automatický prístroj, ktorý umožňuje priebežné zobrazovanie nameraných  dát na webe, čiže je predpoklad, že by sa sonda v Seredi zaradila medzi objekty ktorých dáta sú online https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=pzv_kvantita. Všetko samozrejme závisí aj od financií, on line prenos dát je finančne nákladný  a vyžaduje HW a SW zázemie na spracovanie a vizualizáciu dát", uviedol Eugen Kullman a dodal, že zoznam, kde sa sondy nachádzajú sú uvádzané na webových stránkach: https://www.shmu.sk/sk/?page=1598     a    https://www.shmu.sk/sk/?page=2168
 
Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti SHMÚ  monitorovacie zariadenie tvorí sonda s priemerom 325 mm s nadzemnou časťou vo výške cca 1m a jej dĺžka je v závislosti od výšky hladiny podzemnej vody asi 20m ( viď. ilustračné foto ). Sonda bude mať záber pozemku 60 x 60 cm a bude umiestnená na Krásnej ulici. Poslanci na poslednom zasadnutí MsZ odsúhlasili realizáciu geologických prác ako aj bezodplatné umiestnenie a prevádzkovanie objektu štátnej hydrologickej siete na dobu 15 rokov.
SHMÚ plánuje v Seredi vykonávať merania podzemnej vody