Z júnového mestského zastupiteľstva: Tretia zmena rozpočtu, hospodárenie s majetkom, aj mimoriadny príspevok pre futbal

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Rokovanie zvolal primátor na štvrtok 16. júna so začiatkom o 8.00 hod. Bolo otvorené za prítomnosti 16 z 19-tich poslancov. Ospravedlnení boli JUDr. Michal Irsák, Dušan Irsák, Mgr. Marcel Královič.
 
Návrhová komisia: JUDr. Edita Červeňová, Ing. arch. Róbert Kráľ, Bc. Anton Dúbravec.
Mandátová komisia: Ing. Mária Fačkovcová, Pavol Kurbel, Ing. Norbert Kalinai.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Tomáš Karmažín, Bc. Ľubomír Veselický.
 
Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa).
 
Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy. (13-13-0-0)
 
- Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď k 31.12.2021. (13-13-0-0)
 
- Správu o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin v roku 2021 a ukončených kontrolách vykonaných v I. polroku 2022. (14-14-0-0)
 
- VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v mestských bytoch. Sereď týmto reaguje na úprava zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorým bola uložená povinnosť upraviť okruh oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Nájomcovia z bytov v budove ZŠ J. Fándlyho budú preto presunutí to iných bytov vo vlastníctve mesta Sereď. (14-14-0-0)
 
- VZN č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda. Účelom je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda tak, aby obyvatelia Serede mohli reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy. (15-15-0-0)
 
- Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2021. Konateľ predložil základné údaje o hospodárení, informácie o činnosti a aktivitách spoločnosti, súčasťou bola aj správa nezávislého audítora s účtovnou závierkou za rok 2021. (15-15-0-0)
 
- Informáciu o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi. Na otázky, ktoré vyplynuli na rokovaní Finančnej a majetkovej komisie, poslancom elektronicky odpovedal konateľ SMS Sereď, s.r.o., Ing. K. Andrášik. Správa obsahuje okrem iného informácie o zisteniach v procese posudzovania vplyvov budúceho štadióna na životné prostredie mesta, o finančných zdrojoch na už zrealizované práce, o zdrojoch pre projektové dokumentácie, alebo režim fungovania štadióna v období rekonštrukcií. (15-11-1-3)
 
- Tretiu zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022: Príjmová časť sa navyšuje napríklad o: prostriedky z MVSR za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 37 620  eur (35 261 eur pre FO a PO, ktoré si uplatnili nárok a 2 359 eur refundácia pre mesto), MŠVVaŠ SR poskytlo normatívne a nenormatívne prostriedky 65 819 eur a tiež 80 000 eur na kapitálové výdavky spojené s odstránením havarijného stavu rozvodov na ZŠ J. Fándlyho, príjem z predaja pozemkov 87 500 eur. Výdavková časť sa navyšuje napríklad o: cenu za výkup pozemkov pre potreby vybudovania chodníka na Trnavskej ul. 6 500 eur, spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 9 900 eur, nákup vozidla Piaggo 10 100 eur, rekonštrukcie mestom zriadených škôl 132 346 eur, projekt „Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy Mestského úradu a Mestskej polície v Seredi“ 81 000 eur, odstránenie havárie rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v ZŠ J. Fándlyho z MŠVVaŠ SR 80 000 € a z rozpočtu mesta 157 500 eur (spolu 237 500 eur), odstránenie havárie elektroinštalácie na ZŠ J. A. Komenského 50 000 eur.  (14-14-0-0)
 
- Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2023-25 a berie na vedomie informácie o príprave viacročného rozpočtu na roky 2023-25. Ohľadne prípravy rozpočtu na nasledovné roky je plánované pracovné stretnutie s terajšími poslancami ako aj poslancami, ktorým po komunálnych voľbách vznikne mandát na roky 2022 - 2026.  (14-14-0-0)
 
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. Monitorované, pripravované a realizované projekty na území mesta financované zo zdrojov EÚ, fondov, grantov, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Sereď. (14-14-0-0)
 
- Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu Sereď podľa žiadosti M. Šilhára. Predmetom žiadosti sú pozemky v lokalite Bratislavská ulica vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých chce pre potreby svojej rodiny postaviť domy. Navrhovateľ uhradí všetky náklady spojené s obstaraním dokumentácie. (14-12-1-1)
 
- Procedurálny návrh Ing. O. Kurbela doplniť v predošlom uznesení odporučenie riešiť zmenu funkcie plochy na bývanie formou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov pre ucelené  územie a navrhnúť alternatívu na riešenie záchytného verejného parkoviska, ktoré je v aktuálnom územnom pláne definované. (15-13-2-0)
 
- Zadanie urbanistickej štúdie „Individuálna bytová výstavba ul. Čepeňská  – Sereď - lokalita BI-30/1“ pre žiadateľa T. Vedrödyho. Územie pre plánovanú výstavbu rodinných domov je ohraničené zo severu ul. Dlhá, z východu ul. Obežná, z juhu ul. I. Krasku, západu ul. Čepenská. (14-14-0-0)
 
- Zámer nájmu autobusových zastávok na Trnavskej cesta (pri I.D.C.Holding, a.s.), Čepeňskej ulici (pri „rybárskom dome“) a Cukrovarskej ulici (oproti „Vrave“) na dobu neurčitú pre spoločnosť BILLBOARDOVO, s.r.o. za schválených podmienok.  (16-16-0-0)
 
- Zámer prevodu pozemov formou zámeny pozemkov a finančného dorovnania na Ulici Vonkajší rad pre žiadateľku MUDr. M. Drozdovú. (16-15-0-1)
 
- Zámer prevodu časti pozemku na Vážskej ulici pre žiadateľa J. Kresana. (16-15-0-1)
 
- Zámer prevodu pozemku v k.ú Horný Čepeň pre žiadateľa prof. JUDr. A. Duláka, PhD. (16-13-0-3)
 
- Výpožičku pozemkov mesta v okolí telesa železničného mosta do 31.12.2024 pre žiadateľa Slovenskú správu ciest (SSC). Pozemky sú potrebné ako manipulačné plochy počas doby opravy mosta, ktorú realizuje správa mosta, SSC. (16-16-0-0)
 
- Realizáciou geologických prác spoločnosťou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., a vstupom jeho zamestnancov na p.č. 128/91, Dolný Čepeň. Ide o bezodplatné umiestnenie a prevádzkovanie objektu štátnej hydrologickej siete na dobu 15 rokov. Spoločnosť vykonáva pre Slovenský hydrometeorologický ústav „Rekonštrukciu a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)“ v rámci projektu “Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody“. (15-11-2-2)
 
- Zmenu doby výpožičky budovy a pozemkov prislúchajúcich k areálu školy pre Špeciálnu základnú školu (ŠZŠ) v Seredi. Doba je od 1.7. 2022 do 30. 6. 2027. Záväzok ŠZŠ (vypožičiavateľa) je každoročne uhrádzať mestu Sereď (požičiavateľovi) náklady súvisiace s opravou a údržbou budovy minimálne vo výške 1000 eur. (15-15-0-0)
 
- Vecné bremeno v lokalite Priemyselná zóna Sereď – Juh pre žiadateľa REBOD SK, a.s. (15-15-0-0)
 
- Vecné bremeno pre stavbu polyfunkčného domu postaveného na pozemku vo vlastníctve žiadateľa pre Ing. J. Čačaného. (15-15-0-0)
 
- Vecné bremeno v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom Kostolná Sereď“ pre spoločnosť AGROSTAV Trnava, a.s. (15-15-0-0)
 
- Vecné bremeno v súvislosti so stavbou rodinného domu na Parkovej ulici pre spoločnosť M&JTech elektro, s.r.o. (15-15-0-0)
 
- Procedurálny  návrh   Ing. B. Horvátha: ponuka 80 eur/m2  pre S. Hochelovú na odkúpenie 14 metrov štvorcových pozemku. Mesto ich potrebuje vo verejnom záujme na realizáciu nového chodníka na Trnavskej ulici. Cenu za meter štvorcový určuje znalecký posudok a v prípade pozemkov na Trnavskej ulici bola cena za 1 m2 stanovená na 49,09 eur, s čím však majiteľka nesúhlasila a navrhla cenu 100 eur/ m2.  (14-12-1-1)
 
- Nadobudnutie zrekonštruovaného chodníka a komunikácie a vybudovaných  štyroch parkovacích miest na Čepeňskej ulici do vlastníctva mesta formou darovania od spoločnosti Hrachostav s.r.o.  (14-14-0-0)
 
- Procedurálny   návrh  Ing. B. Horvátha ohľadne určenia volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v Seredi pre volebné obdobie 2022 – 2026 určiť 3 volebné  obvody. V obvode č. 1: okrsky   1- 5 (8 poslancov), v obvode  č. 2: okrsky   6 – 9 (6 poslancov), v obvode  č. 3: okrsky  10 – 13 (5 poslancov).
Voľby do orgánov územnej samosprávy (spojené voľby) sa vykonajú v jeden deň, v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 hod. do 20:00 hod. (16,16,0,0)
V zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 sú plánované zasadnutia 27. 10. 2022 a 1. 12. 2022. Vzhľadom na termín konania volieb sa budú termíny plánovaných zasadnutí meniť: 27.10.2022 na nový termín 15.11.2022 a plánovaný termín 1. 12. 2022 na nový termín 8.12.2022. Zmena termínov bude na programe septembrového rokovania MsZ. 
 
- Rozsah výkonu funkcie primátor na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 mesta Sereď na plný pracovný úväzok. (16,16,0,0)
 
- Výsledky tajného hlasovania na post prísediacich pre Okresný súd v Galante na obdobie  rokov 2022 – 2026: JUDr. Bc. Lucia Poláková, Helena Tomčíková, JUDr. Linda Jom, Ing. Silvia Šériková, Ing. Eduard Skupin, Mária Kašpárková, Valéria Talapková, Lukáš Šlapák. (16,16,0,0)
 
- Súčasnú situáciu v klube ŠKF SEREĎ. Odprezentoval ju M. Greguška z mládežníckej akadémie. Uviedol, že Prvostupňový orgán licenčného konania im neudelil licenciu pre štart vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v sezóne 2022/23, čím prišiel seredský futbal o dotáciu z Fortuna ligy vo výške 57-tisíc eur. Preto klub požiadal mesto o mimoriadny príspevok na pokrytie nákladov na zachovanie mládežníckej akadémie ŠKF Sereď čiastočne na rozbeh III. ligy – skupina Západ, do ktorej sa prepadol. Zastupiteľstvo sa uznieslo na uvoľnení zdrojov v rozpočte mesta a do IV.  zmeny rozpočtu na rok 2022 bolo zapracované poskytnutie dotácie pre ŠKF SEREĎ v čiastke  97 000 eur na účely krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov a zabezpečenie činnosti futbalovej akadémie. (16-12-1-3)
 
Zastupiteľstvo neschválilo:
- voľbu hlavného kontrolóra mesta Sereď na deň 13.9.2022. Zastupiteľstvo sa uznieslo na voľbe hlavného kontrolóra až po skončení krízovej situácie. (14-0-14-0)
 
- Prevod časti parcely č. 929/180 vo výmere 631 m2 pre žiadateľa M. Tótha. (15-2-9-4)
 
- Prevod časti parcely v k. ú. Horný Čepeň pre žiadateľa A. Stojkoviča. (16-1-11-4)
- Vecné bremeno pre žiadateľa  Strojservis SK spol. s r.o.,  v prospech správcu inžinierskych sietí, Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  (16-3-10-2, nehlasoval 1)
 
- Procedurálny  návrh Mgr. P. Karmažínovej: aby v prípade uvoľnenia zdrojov bolo v rozpočte prednostne zapracované do IV.  zmeny rozpočtu na rok 2022 poskytnutie dotácie pre ŠKF SEREĎ na účely krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov v čiastke  40 000 eur a zabezpečenie činnosti futbalovej akadémie 57  000 eur. (16-4-6-6)
 
- Procedurálny  návrh Ing. O. Kurbela:by v prípade uvoľnenia zdrojov bolo v rozpočte prednostne zapracované do IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 čiastku 120  000 eur na účely vyhlásenia výzvy školskej, športovej a bytovej  komisie   na predkladanie  žiadostí o dodatočné  dotácie pre mládežnícke projekty športových klubov  v meste Sereď. (15-5-6-4)
 
Materiály k zastupiteľstvu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2022-06-16
 
Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=njpQ9elvZ00
Výsledky hlasovania: https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20220616/index.xml