Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna

Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna

Rozvoj a výstavba     Adrián Ševeček, MPA – člen dozornej rady SMS, s.r.o.    
 
Rekonštrukciu štadióna a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj financovanie z rozpočtu mesta bolo predmetom Mestského zastupiteľstva v roku 2019 a 2020,  ktoré s  investíciu „Rekonštrukciou štadióna Sereď“ pre potreby prvej ligy súhlasilo do čiastky 4mil €. Následne bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len DUR) na rekonštrukciu štadióna a odovzdaná Správe majetku Sereď s.r.o. (ďalej len SMS) pre vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia s príslušnými úkonmi a s riadením samotnej rekonštrukcie.   
 
Projektová DUR na rekonštrukciu štadióna bola obstaraná verejným obstarávaním v sume 26 940,00€ a hradená mestom Sereď.
V zmysle danej DUR bolo naprojektované vybudovanie viac ako 100 parkovacích miest, čo znamenalo, že projekt musí ísť cez proces EIA a z toho dôvodu bolo vypracované „OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Pre vypracovanie oznámenia bolo potrebné vypracovať ďalej:
 
- svetlotechnický posudok
- akustickú štúdiu
- dopravnokapacitné posúdenie
 
Nakoľko je štadión umiestnený v obytnej zóne a je obklopený v tesnej blízkosti rodinných domov, boli pri posúdeniach zistené viaceré problémy. Pri vypracovaní svetlotechnikého posudku bolo zistené, že naprojektované osvetlenie v neprípustnej miere osvetľuje rodinné domy a z tohto dôvodu bola do projektovej dokumentácie dopracovaná „krycia plachta“ na severnej strane štadióna, aby tienila a ochránila rodinné domu pred svetlom. (Osvetlenie štadióna bolo naprojektované v zmysle požiadaviek UEFA pre štadióny prvoligovej kategórie.)
 
Pri vypracovaní akustickej štúdie a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  bolo zistené, že v obytnej oblasti nie je možné pre areál štadióna umiestniť požadovaný počet parkovacích miesť (v zmysle požiadaviek UEFA pre štadióny prvoligovej kategórie) nakoľko v zmysle vyhlášky  Ministerstva životného prostredia č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí parkovacie miesta (parkovanie áut) prekračuje najvyššie prípustné hodnoty hluku, nakoľko sa v zmysle vyhlášky kategorizujú ako iné zdroje. Okolo celého areálu by musela byť vybudovaná minimálne 15 metrov vysoká bariéra, ktorá by zabránila šíreniu zvuku.
 
V období situácie s COVID-19 v rokoch 2020-2021 nebolo možné vypracovať dopravonokapacitné posúdenie, keďže fluktuácia ľudí nebola v plnom rozsahu ako aj obmedzený režim práce dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrujú k projektovej dokumentácii.
 
Všetky vyššie spomínané udalosti ovplyvnili rekonštrukciu štadióna a vybudovanie prvoligového štadióna, ktorý nie je možné jednoducho vtesnať do jestvujúceho areálu.
 
Po konzultáciách s projektovými firmami, ktoré majú skúsenosti s výstavbou prvoligových štadiónov na Slovensku, by takáto výstavba štadióna stála minimálne 18 000 000 €, tak aby splnila dané požiadavky a  mesto Sereď by muselo prejsť zmenou organizácie dopravy a vybudovať záchytné parkovisko s minimálne 1000 parkovacích miest, odkiaľ by bolo potrebné zabezpečiť kyvadlovú dopravu.   
 
Na základe všetkých posúdení a kritérií valné zhromaždenie a dozorná rada SMS rozhodla, aby zámer rekonštrukcie štadióna bol zhotovený v realizovateľnej rovine a z daného dôvodu bola obsahom rekonštrukcie s využitím dotácie od štátu:
 
- nová tribúna so zázemím
- vybudovanie  do 100 parkovacích miest
- nové prípojky na inžinierske siete.
 
SMS verejným obstarávaním obstarala aktuálnejšiu DUR na rekonštrukciu štadióna, tak aby bolo vyhovené všetkým podmienkam dotknutých orgánov. Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia bola obstaraná v sume 30 000 €. Suma bola hradená z dotácie od štátu.
 
 
 
Momentálne je naprojektovaná rekonštrukcia štadióna v nasledovnom rozsahu:
 
SO 101 Západná tribúna
SO 102  Prípojka verejného vodovodu
SO 103  Vodovod areálový
SO 104  Prípojka splaškovej verejnej kanalizácie
SO 105  Kanalizácia splašková areálová
SO 106  Dažďová kanalizácia vnútroareálová
                a)dažďová voda z parkovísk cez ORL do vsakovacích košov
                 b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101 (prípojka k studniam)
SO 107 Vsakovacie studne
                a)dažďová voda z parkovísk cez ORL
                b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101
SO 108 Pripojovací plynovod
SO 109 Plynovod areálový
SO 111 Rozvody NN vnútroareálové
SO 114 Vonkajšie vnútroareálové osvetlenie parkoviska
SO 115 Parkoviská a spevnené plochy
 SO 116 Sadovnícke úpravy
 SO 119 Požiarna nádrž 35m3
 
Miest na sedenie podľa projektovej dokumentácie bude 380. Kapacita tribúny je v zmysle STN obmedzená počtom parkovacích miest.
Predpokladané náklady, ktoré dokážeme pokryť z dostupných zdrojov na rekonštrukciu štadióna v rozsahu aktuálnej PD pre stavebné povolenie sú vo výške 3 000 000€ s DPH. Výsledná suma závisí od verejného obstarávania. Podľa výsledku verejného obstarávania budú realizované len práce do výšky finančného krytia. Všetci však v aktuálnom čase sledujeme, ako reálne ceny narástli a aký je nedostatok materiálu.
 
Pokiaľ by mesto Sereď získalo v budúcnosti finančné prostriedky na budovanie štadióna do prvoligovej kategórie, postavilo by záchytné parkovisko a prešlo veľmi zdĺhavým procesom EIA, ktorý by mohol trvať dlhé roky. Hlavná tribúna je navrhnutá tak, aby sa v budúcnosti dali dostavať aj ďalšie tri tribúny, ktoré by vytvorili uzavretý ovál.
 
 
Doposiaľ bolo na schvaľovacie procesy (vyjadrenia príslušných správcov sieti a úradov, svetlotechnické posudky, akustické posudky, dopravné štatistiky) celkovo minutých cca 14 000,- €. Suma bola hradená z dotácie štátu . Projekt pre stavebné povolenie stál 69 000,.-EUR.Celkovo sme tak z poskytnutých 2.000.000 € doteraz použili 113000 €. Zvyšných 1.887.000 € je na bankovom účte SMS. Z dotácie 500.000 € na rekonštrukciu štadióna na rok 2022 pre SMS – nebolo minuté zatiaľ nič. Celá dotácia je doposiaľ na účte mesta Sereď.
 
V areáli štadióna boli v roku 2021 realizované búracie práce v zmysle rozhodnutia o povolení odstránenia stavy obstarané verejným obstarávaním v sume 176 085 € bez DPH. Búracie práce boli hradené z dotácie mesta Sereď. Búracie práce budú pokračovať po vydaní stavebného povolenia a ukončenia verejného obstarávania na firmu, ktorá bude rekonštrukciu štadióna realizovať. Betóny uložené v areáli štadióna budú počas rekonštrukcie podrvené a použité ako podklad pre samotnú výstavbu.
 
Z našej strany je snaha jednať so štátom aj ohľadom ďalších 2 možností realizácie rekonštrukcie futbalového štadióna, aby sme neprišli o dotáciu 2mil €. Jednalo by sa o rozdelenie zákazky, resp. predĺženie termínu použitia dotácie o 6 mesiacov.
 
 
Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna