Zmeny v stavebnom zákone: na legalizáciu stavby bez povolenia máte necelé dva roky

Legislatíva     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Národná rada SR schválila nové znenie stavebného zákona, teda Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní. Proces povoľovania stavieb by sa mal výrazne zjednodušiť, no najmä sa zastaví dodatočné povoľovanie čiernych stavieb. Zruší sa dvojstupňové konanie a bude sa vydávať iba rozhodnutie o stavebnom zámere.
Nová legislatíva bude účinná od prvého apríla 2024, dovtedy majú majitelia čiernych stavieb a prístavieb možnosť ich oficiálne legalizovať.
 
Zmeny prinesú zrýchlenie procesov
Stavebný zákon je v platnosti od jeho vzniku, teda od roku 1976. Jeho nedokonalosti a zastaranosti boli desaťročia kritizované odbornou verejnosťou, developermi, aj bežnými stavebníkmi. Až uplynulé dni priniesli jeho novelizáciu. „Cieľom legislatívnej zmeny je zníženie byrokracie, urýchlenie konaní, elektronizácia a profesionalizácia procesov. Systém by mal byť transparentný časovo a finančne menej náročný pre všetkých stavebníkov,“ vysvetlil Róbert Kráľ, mestský poslanec, ktorý sa s realitou stavebného zákona stretáva aj vo svojej praxi architekta.
 
Zbúranie stavby, či jej prepadnutie v prospech štátu
Za minulý rok bolo v Seredi dodatočne povolených desať stavieb, uviedol to Stavebný úrad Sereď. Dnes zákon bežne poskytuje šancu zlegalizovať objekty, ktoré nadobudli štatút čiernej stavby, avšak dôsledkom novely zákona nastane dramatická zmena. „Je ňou skončenie možnosti dodatočnej legalizácie stavieb,“ upozornil Kráľ a doplnil, že v prípade porušenia zákona sa bude postihovať nielen stavebník či zhotoviteľ, ale aj osoby poverené výkonom stavebného dozoru a stavbyvedúci.
Nelegálne stavby sa už nebudú dať napojiť na rozvody inžinierskych sietí, čo je dnes bežné. Novinkou bude aj fakt, že štátna správa bude nelegálne stavby odstraňovať z peňazí štátneho rozpočtu a následnou exekúciou si ich bude vymáhať od majiteľa čiernej stavby,“ doplnil. Môže tak nastať situácia, že po zbúraní čiernej stavby príde občan aj o ďalší majetok.
Zákon ďalej pomenoval nové druhy pokút a možnosť prepadnutia nelegálnej stavby do vlastníctva štátu, posilniť sa má stavebná inšpekcia.
 
Stavebné úrady sa presťahujú na kraj
Realitou sa stane zrušenie stavebných úradov v obciach a návrat stavebných konaní späť do rúk štátu. Už dnes preto vzniká Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý bude konania riadiť. Regionálny stavebný úrad pre Sereď bude v Trnave.
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 dokončí súčasný stavebný úrad podľa doterajších predpisov a podľa predpisov účinných do 31. marca 2024 najneskôr do 31. marca 2026. Zhotovené stavby, zmeny stavieb, ktoré boli povolené podľa doterajších predpisov, ale ktoré neboli skolaudované do 31. marca 2024 a žiadosti o kolaudáciu podané do 31. marca 2024, sa skolaudujú podľa doterajších predpisov.
Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z.  o výstavbe zatiaľ nemajú vykonávacie vyhlášky, čo znamená, že presné postupy ešte dnes nie sú jasné, ale sú v procese tvorenia.
 
AKO MÁM POSTUPOVAŤ?
Mám garáž bez povolenia. Ako ju zlegalizovať?
Začať môžete tým, že iniciatívne podáte na stavebný úrad v Seredi žiadosť o dodatočné povolenie stavby. Ak už zistil existenciu čiernej stavby úrad skôr, ten začne konanie sám.
Ďalší postup Vám ujasnia priamo na úrade a bude závisieť od Vašej konkrétnej situácie: kde sa stavba nachádza, ako je situovaná, akú má zastavanú plochu, či je súčasťou inej stavby, alebo je samostatne stojaca, v akom území je situovaná a ďalšie parametre.
 
V Seredi sa treba obrátiť na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Seredi, ktoré vykonáva činnosti stavebného úradu pre mesto  Sereď, ktorý je zároveň aj spoločným stavebným úradom pre okolité obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka.
 
Čo potrebujem pre vybavenie dodatočného stavebného povolenia?
Po kontaktovaní stavebného úradu a upresnení Vašej konkrétnej situácie Vám poradia, no pravdepodobne sa bude jednať o nasledovné:
- úrad posúdi súlad stavby s územným plánom obce
- vypíšete žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
- dodáte projektovú dokumentáciu konkrétnej stavby v dvoch vyhotoveniach
- doložíte doklad o odbornej spôsobilosti projektanta resp. o príslušnom odbornom vzdelaní
-  doložíte stanovisko dotknutých orgánov a vlastníkov, resp. správcov sietí
- doložíte vyhlásenie stavebného dozoru o zabezpečení stavby
- doplníte ďalšie podklady, podľa okolností konkrétnej stavby.
 
Aké poplatky zaplatím za dodatočné stavebné povolenie?
Výška poplatku je určená zákonom o správnych poplatkoch. Vo všeobecnosti sa pripravte na sumu trojnásobne vyššiu oproti výške poplatku za riadne stavebné povolenie.
 
Kde môžem konzultovať svoju situáciu?
Najlepšie je existencii čiernej stavby predísť a už v prípravnom procese pred začatím výstavby požiadať o pomoc architekta, stavebného inžiniera, alebo priamo príslušný stavebný úrad.
V prípade, že ste v minulosti uskutočnili nepovolenú stavbu, túto situáciu môžete konzultovať na stavebnom úrade v Seredi počas úradných hodín.
 
Ilustračný obrázok, zdroj: https://www.sora.sk/cierna-stavba