O opatrovaní klientov, o bezdomovectve, o sociálnych službách, aj o sobášoch. Prečítajte si rozhovor s vedúcou oddelenia MsÚ Sereď, Silviou Adamčíkovou

O opatrovaní klientov, o bezdomovectve, o sociálnych službách, aj o sobášoch. Prečítajte si rozhovor s vedúcou oddelenia MsÚ Sereď, Silviou Adamčíkovou

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Organizačné oddelenie mestského úradu Sereď je počtom zamestnancov najväčším oddelením mesta. Štyri desiatky zamestnancov je denne v teréne a zabezpečuje starostlivosť o odkázaných spoluobčanov. O práci, ktorú vykonávajú nielen títo mestskí zamestnanci pre seredskú verejnosť, porozprávala Silvia Adamčíková, vedúca Organizačného oddelenia mestského úradu.
 
Čím aktuálne žije vaše oddelenie?
Organizačné oddelenie denne zabezpečuje kontakt s klientmi – obyvateľmi mesta, ktorí hľadajú pomoc v sociálnej oblasti, prídu si vybaviť matričné doklady, prihlásiť sa na trvalý či prechodný pobyt, overiť podpisy alebo fotokópie, či  prinesú svoje žiadosti do podateľne. Každý mesiac sa tiež venujeme žiadosti o platbu v rámci  národného projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď“.  Predstavuje rozsiahlu administratívu, ale z pohľadu verejného záujmu to za to stojí. Čerpáme totiž z neho pre mesto štedrú finančnú dotáciu.
 
Akú veľkú?
Mesto má s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zazmluvnenú dotáciu vo výške 408-tisíc eur na obdobie 24 mesiacov.  Na základe predložených dokumentov sú nám postupne zasielané financie, ktoré slúžia na čiastočnú refundáciu platov mestských opatrovateliek, ktorých je v projekte zapojených 38. Mesačne ušetríme v rozpočte viac ako 16-tisíc eur a následne vie tieto financie  mesto využiť v prospech iných dôležitých služieb verejnosti. 
 
Čo to znamená mať opatrovateľku z mesta?
Občanom odkázaným na pomoc vie mesto poskytnúť  opatrovateľskú službu. Znamená to, že ku klientovi príde do domácnosti naša opatrovateľka, pomôže mu s hygienou, prinesie nákup, stravu, prípadne navarí, zabezpečí  bežné upratanie domácnosti. A potom môže aj sprevádzať klienta napríklad k lekárovi, na úrady niečo vybaviť, na poštu, či robiť mu spoločnosť na prechádzke.
 
V ako čase môžu klienti požadovať opatrovateľku?
Službu poskytujeme len cez pracovné dni. Ak je zdravotný stav ťažší a vyžaduje si vyššiu formu pomoci, ktorú už my neposkytujeme, nasmerujeme klienta na zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje celodennú starostlivosť.
 
Kto môže požiadať o opatrovateľku?
Len ľudia s trvalým pobytom na našom území a s lekárom potvrdeným zdravotným stavom, ktorý potvrdzuje odkázanosť klienta na pomoc inej osoby.
 
Aký je postup?
Záujemcovia môžu osobne alebo telefonicky kontaktovať naše oddelenie, my žiadateľovi poskytneme Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej nám žiadateľ doloží potvrdenie od lekára. Po vykonaní administratívnych úkonov je klientovi pridelená opatrovateľka.
 
Môže byť vašim klientom aj mladý človek?
Áno, aj taký môže požiadať o naše služby. Poskytneme mu ich, ak je na ne zdravotne odkázaný a doloží to lekárskou správou. Podľa stupňa odkázanosti sa potom odvíja rozsah služieb, ktoré mu budeme poskytovať.
 
Ako to vyzerá v praxi?
Máme klientov, ktorí podľa stupňa odkázanosti potrebujú osemhodinovú starostlivosť, ale vďaka svojmu rodinnému zázemiu si od nás požiadajú o opatrovateľku len na dve hodiny denne. Záleží to aj od finančných možností klienta.
 
Takže niečo si aj klient platí?
Áno, poplatok  je 1,50 eur na hodinu opatrovateľskej služby. Mzdy, odvody a všetky ostatné náležitosti spojené s odmeňovaním opatrovateliek, hradí mesto zo svojho rozpočtu, resp. cez spomínaný projekt.
 
Koľko klientov sociálnych služieb aktuálne v meste máme?
Klientov, ktorí využívajú opatrovateľskú službu je momentálne 50, tieto počty sa však menia. Ďalšie sociálne služby, ktoré zabezpečujeme, je prevádzka Denného centra pre seniorov, v ktorom máme zapísaných približne 250 seniorov a v zimnom období aj prevádzka nocľahárne pre klientov bez domova, ktorá má kapacitu desať klientov.
 
Sú opatrovateľky špeciálne školené?
Do pracovného pomeru môžeme prijať iba kvalifikované opatrovateľky. Musia mať zdravotnícke vzdelanie, alebo kurz opatrovania v rozsahu minimálne 220 hodín.
 
Máme ich dosť?
V tejto chvíli máme opatrovateľskú službu zabezpečenú u všetkých klientov, ale v priebehu roka sa stáva, že dopyt prevyšuje naše možnosti a vtedy hľadáme pracovné sily.
 
Aké ďalšie možnosti pre občanov v sociálnej oblasti zabezpečuje Vaše oddelenie?
Napríklad príspevok na stravovanie pre nepracujúcich seniorov, čo je 60 centov na jeden obed. Hľadáme možnosti na jeho zvýšenie, všetko však záleží od možností rozpočtu mesta.
Ďalej je to aj príspevok pri narodení dieťaťa, 200 eur. Výška príspevku a podmienky na jeho poskytnutie sú stanovené zastupiteľstvom. Práve pracujeme na zjednodušení žiadosť o tento príspevok.
 
Seredčania v meste evidujú prítomnosť ľudí bez domova. Ako im mesto pomáha?
V zimnom období prevádzkujeme pre nich nocľaháreň a v prípade požiadania mimo tohto obdobia im vieme zabezpečiť hygienu. Vybavíme ich oblečením, pomôžeme vybaviť napríklad občiansky preukaz, odvezieme na oddelenie polície. Pomôžeme vybaviť dávku v hmotnej núdzi aj základné životné potreby. Vieme pomôcť nájsť ubytovanie v rámci zariadení sociálnych služieb či nízkoprahových centier.
 
Vieme pomôcť aj s dlhodobejším ubytovaním, mimo obdobia prevádzky nocľahárne?
Ak za nami príde takýto občan s požiadavkou, že sa chce dostať do nejakého zariadenia, my mu vieme pomôcť vybaviť potrebné náležitosti. On však musí zároveň naplniť podmienky daného zariadenia. Z praxe vnímame, že ľuďom bez domova toto nevyhovuje a sami radšej volia spôsob života, aký žijú.
 
Aj seredským seniorom poskytuje mesto nejaký servis?
Prevádzkujeme denné centrum pre seniorov na Jesenského ulici, kde sa môžu naši dôchodcovia trikrát týždenne stretávať. Sami si tu organizujú akcie, oslavy, či chodia na výlety. Program je v rukách dôchodcov a my im z rozpočtu prispievame na prevádzku.
 
Matričný úrad je samostatná kapitola, no spadá pod Vaše oddelenie. Ako funguje?
Matričný úrad Sereď zabezpečuje kompetencie štátu a štát na jeho prevádzku čiastočne prispieva. Zastrešujeme územie Serede a Dolnej Stredy. Sobáše teda môžeme vykonávať v týchto katastroch.
 
Môžu byť v Seredi zosobášení snúbenci, ktorí majú trvalý pobyt mimo Serede?
Áno, ale musia o to najprv požiadať na matrike v obci, kde má trvalý pobyt jeden so snúbencov a daný matričný úrad k nám tento sobáš následne deleguje. Je to delegovaný sobáš.
 
Aké miesta pre svadobný obrad si môžu snúbenci vybrať?
Najväčšej obľube sa teší obradná sieň Mestského úradu, kde sa sobáše konajú celoročne a v týchto letných mesiacoch je klimatizovaná. Všeobecne však platí, že sobáš musí byť realizovaný na verejne prístupnom a dôstojnom mieste. Žiadostiam o sobáš na súkromnej záhrade preto nevieme vyhovieť. Zároveň, podľa schváleného uznesenia môžeme v období od marca do októbra sobášiť aj vonku, avšak v zimnom období len v interiéri. 
 
Čo ešte vie občan Serede vybaviť na Vašom oddelení?
Súpisné a orientačné číslo k nehnuteľnosti, prihlásiť sa na trvalý či prechodný pobyt. Prihlasovanie sa na pobyt je bezplatné, poplatok päť eur je len za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte. Vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla je tiež bez poplatkov. Ak občan ale chce tabuľku so súpisným číslom, tá je spoplatnená. Väčšinou si však obyvatelia kupujú tabuľky samostatne podľa svojho vkusu.
 
Kontakt: https://www.sered.sk/s230_organizacne-oddelenie, silvia.adamcikova@sered.sk 
 
Foto: MsÚ Sereď
Adamčíková Silvia, PhDr., vedúca Organizačného oddelenia MsÚ Sereď