Noví prísediaci na súde pre obvod Okresného súdu Galanta

Noví prísediaci na súde pre obvod Okresného súdu Galanta

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Okresný súd v Galante požiadal primátora mesta Sereď s návrhom na zvolenie  nových prísediacich na súde na obdobie rokov 2022 – 2026.
 
Kandidáti na funkciu prísediacich musia spĺňať viaceré podmienky ako napríklad byť spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, byť bezúhonný či mať trvalý pobyt na území SR. Od 1.1. 2021 vstúpila do platnosti Novela zákona o sudcoch a prísediacich č. 385/2000 Z.z. par. 145 ods. 2, ktorá zaviedla ďalšiu podmienku a to, že prísediacim nesmie byť osoba mladšia ako 30 a staršia ako 65 rokov. O túto funkciu mali v minulosti záujem väčšinou dôchodcovia a z tohto dôvodu majú okresné súdy nedostatok ľudí, ktorí by boli súčasťou súdnych pojednávaní.  Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní. Zasadajú vždy v páre a spolu so sudcom rozhodujú o vine či nevine, pričom všetci majú rovnaký počet hlasov. Ich podmienkou nie je právnické vzdelanie. Na Slovensku tvoria senát len na okresných súdoch t. j. prvostupňovej úrovni. Na krajských súdoch, Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR ich úlohu preberajú klasickí sudcovia. Prísediacich navrhujú primátori a starostovia jednotlivých miest a obcí. Po vyjadrení Okresného súdu sú prísediaci volení poslancami mestských a obecných zastupiteľstiev. Volebné obdobie prísediacich trvá 4 roky s tým, že musia dokončiť aktuálne prebiehajúci súdny proces.
 
Organizačné oddelenie na Mestskom úrade v Seredi s ponukou na vykonávanie funkcie prísediaceho oslovilo poslancov aj členov všetkých stálych komisií pri MsZ. Záujem neprejavil nikto.  Na základe uznesenia Sociálnej a kultúrnej komisie a Legislatívno-právnej komisie zo dňa 31.5.2022 bola zverejnená výzva aj pre občanov. Na tú zareagovalo 11 občanov mesta. Okresný súd vo svojom vyjadrení navrhol z nich na voľbu 8 kandidátov.
 
Poslanci sa na rokovaní MsZ dňa 16.6.2022 rozhodli zvoliť prísediacich tajným hlasovaním. Po sčítaní hlasov a odhlasovaní boli pre obvod Okresného súdu Galanta zvolení nasledovní prísediaci:  Lucia Poláková, Helena Tomčíková, Linda Jom, Silvia Šériková, Eduard Skupin, Mária Kašpárková, Valéria Talapková a Lukáš Šlapák.
 
Vo funkcii prísediacich na Okresnom súde v Galante momentálne za mesto Sereď do roku 2023 pokračuje Edita Červeňová ( zvolená 12.09.2019 ) a do roku 2025 Peter Sabo a Mária Ozimyová ( zvolení 18.2.2021 ).
 
 
Noví prísediaci na súde pre obvod Okresného súdu Galanta