Hlavného kontrolóra v Seredi si budeme voliť až po skončení krízovej situácie, uznieslo sa zastupiteľstvo

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Jedným z bodov rokovania dnešného mestského zastupiteľstvo bol návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné obdobie 2022 – 2028.
 
Kontrolóra volia poslanci na obdobie šesť rokov. Táto doba uplynula hlavnej kontrolórke nášho mesta v marci 2021, avšak pre trvanie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nebol predložený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
 
Podľa § 30f ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. platí, že: „Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený“.
 
Poslanci mali teda dve možnosti, a to vykonať voľbu hlavného kontrolóra až po skončení krízovej situácie, alebo vykonať voľbu počas krízovej situácie.
Zastupiteľstvo v Seredi sa dnes uznieslo na voľbe hlavného kontrolóra až po skončení krízovej situácie, čím sa stotožnila aj s názorom Legislatívno-právnej komisie pri mestskom zastupiteľstve.
 
Obrázok zdroj: https://www.najpravo.sk/clanky/hlavny-kontrolor-a-jeho-nezavislost.html