Boli určené obchádzkové trasy počas výstavby mosta ponad železničnú trať

Boli určené obchádzkové trasy počas výstavby mosta ponad železničnú trať

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Dňa 31. mája 2022 sa na pôde Mestského úradu v Seredi konalo pracovné stretnutie,  ktorého cieľom bolo prejednanie obchádzkových trás počas plánovanej výstavby nového mosta ponad železničnú trať. Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta, Slovenskej správy ciest,  Krajského dopravného inšpektorátu v Trnave, Okresného dopravného inšpektorátu v Galante, Trnavského samosprávneho kraja a ďalších dotknutých orgánov.
 
Mostný objekt premosťuje železničnú trať ŽSR Galanta - Leopoldov. Už dlhšie je v zlom technickom stave a na základe vykonanej diagnostiky, prehliadky a statického prepočtu bola od februára 2019 z dopravy cez mostný úsek vylúčená nákladná aj autobusová doprava. Posledné výsledky kontrolných meraní zatiaľ nevykázali významné zvislé posuny ani deformácie konštrukcie, ktoré by boli dôvodom na okamžité uzatvorenie mosta.
 
Na stretnutí sa prítomní dohodli na dvoch oficiálnych obchádzkových trasách:
 
a., na Bratislavskej ceste ( za býv. Milexom )  výjazdom na diaľnicu smerom na Galantu a cez Dolnú Stredu do Serede.
 
b., pre vodičov, ktorí nemajú zakúpenú diaľničnú známku bude obchádzka smerom na Veľkú Maču, odbočkou na Gáň, Nebojsu, kruhovým objazdom smerom na Dolnú Stredu a Sereď.
 
Ďalšia obchádzková trasa bude možná aj cez Sládkovičovo, smerom na Galantu a Sereď. No pôjde o neoficálnu obchádzku.
 
Ako sme už v minulosti informovali pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávka. Dopravné značky vyznačujúce obchádzkové trasy budú vopred pripravené a v prípade mimoriadnej situácie kompetentné orgány operatívne zabezpečia ich osadenie.
 
Na stretnutí odzneli aj ďalšie avšak nejasné informácie. Jednou z nich bol aj termín začiatku výstavby mosta. Ten stále nie je presne daný, no ako Slovenská správa ciest uviedla, po ukončení projektovej dokumentácie, vydaní potrebných povolení a ukončení výberového konania sú práce reálne najskôr na jar budúceho roka.  Tie sa teda určite nebudú prekrývať s rekonštrukciou mosta v Hlohovci, ktorá by mala byť tento rok ukončená.
 
Ďalšou informáciou bola aj dĺžka výstavby. Ani tu neodznel jasný termín, no nemal by presiahnuť jeden a pol roka. SSC Bratislava ako investor a stavebník novostavby mosta už požiadala poslancov MsZ o výpožičku na pozemky v dočasnom zábere, ktoré budú využívané ako manipulačné plochy v zmysle projektovej dokumentácie stavby. Poslanci výpožičku 16. júna na MsZ odsúhlasili. Dobrou správou je, že na základe požiadavky primátora mesta Sereď dôjde k rozšíreniu mosta o  cyklochodník a chodník pre peších bude od vozovky oddelený zvodidlom. Ďalej dôjde k úprave resp. výmene dopravného značenia ako aj k výmene a doplneniu bezpečnostných zariadení.
Boli určené obchádzkové trasy počas výstavby mosta ponad železničnú trať