Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede boli ocenení čestným uznaním Ekologický čin roka 2021

Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede boli ocenení čestným uznaním Ekologický čin roka 2021

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Západoslovenské múzeum v Trnave sa 6. júna 2022 stalo miestom vyhlásenia  víťazov 11. ročníka Ekologického činu roka za rok 2021. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť aktivity v oblasti  dokumentácie a likvidácie neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadby zelene, záchrane alebo dokumentácie cenného biotopu, využitia obnoviteľných zdrojov energie, v oblasti práce s mládežou, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod. 
 
Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia. „Odborná komisia posudzovala 27 prihlásených projektov v dvoch kategóriách. Najlepšie projekty  boli odmenené aj finančne: pre prvé miesto bola udelená suma 1.200 eur, pre druhé 800 eur a pre tretie miesto 500 eur. Na základe vysokého množstva kvalitných projektov, kraj udelil aj čestné uznania s finančnou odmenou 400 eur,"  informoval na svojom webe Trnavský samosprávny kraj.
 
V súťaži Ekologický čin roka boli ocecené čestným uznaním dva projekty zo Serede.
 
- Projekt Mestskej polície s názvom: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou
 
- Projekt manželov Kušnírových s názvom: Pre budúcnosť
 
„Aj prostredníctvom župnej súťaže Ekologický čin roka sa snažíme zviditeľniť starostlivosť o kvalitnejšie a zdravšie životné prostredie. Je na nás všetkých, aby sme sa snažili viesť spôsob života šetrnejší k prírode. Som rád, že v Trnavskom kraji býva množstvo obyvateľov, ktorým to nie je ľahostajné a záleží im na tom, v akom stave odovzdáme naše okolie ďalším generáciám," povedal župan Jozef Viskupič.
 
Hlavným cieľom oceneného projektu Mestskej polície v Seredi s názvom: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou, bolo smerovať deti k trvalo udržateľnému spôsobu života, primeranou formou budovať rešpekt a úctu k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia, motivovať ich k ekologickému uvažovaniu a správaniu, k zvnútorneniu postojov podporujúcich tvorbu a ochranu životného prostredia a prispieť k environmentálnej výchove detí a mládeže. "Projekt prepája dopravnú výchovu, zdravý pohyb a bádanie po ekologických formách dopravy v meste Sereď. Aby mala prechádzka mestom rozmer dopravno-ekologický a výchovný, viedla deti hádankami súvisiacimi s dopravnou výchovou a vyzývala ich na bezpečný pohyb po cestách, rovnako ich sústreďovala na ekologické spôsoby dopravy, keďže trasa viedla po miestach, kde v meste možno vidieť ekologické spôsoby dopravy, samozrejme, tým najekologickejším spôsobom – po vlastných nohách," vysvetlila pre Seredské novinky preventiska MsP Karin Kapustová.
 
Druhý ocenený projekt zo Serede s názvom: Pre budúcnosť  je z dielne manželov Milady a Jozefa Kušnírových. Obaja sú aktívni včelári, záhradkári a nadšenci pre trvalo udržateľný život. "So svojimi skúsenosťami sa nikdy neodmietnu podeliť a aktívne pôsobia pri všetkých osvetových činnostiach spolkov, v ktorých sú členmi. Ich prínos pre životné prostredie je možné vidieť v oblasti pri Čepeňskom ramene. Manželia Kušníroví z vlastnej iniciatívy a svojpomocne vysadili v oblasti cca 100 agátov okolo vodnej plochy, o tieto sa v lete starali zalievaním, osadili 8 vtáčích búdok a na jeseň 2021 iniciovali výsadbu lipovej aleje pri Čepeňskom ramene. Manželia Kušníroví sú príkladom ako môže jednotlivec prispieť k zmierňovaniu klimatickej krízy, k lepšej budúcnosti a iniciovať väčšie zmeny vo svojej komunite," predstavila manželov Karin Kapustová.
 
 
Ďalšie cenenia v kategórii občianskych združení, miest a dobrovoľníkov získali:
1.miesto:  Miroslav Milota                                                                       
2.miesto:  OZ Ober Nussdorf                                                          
2.miesto:  OZ Cez Kerestúr                                                             
3.miesto: OZ Samaria                                                                     
3.miesto: Veronika Sekerová                                                                 
 
V kategórii základných, materských a stredných škôl ocenenie získali:
1.miesto:  ZŠ Leopoldov                                                                  
2.miesto:  ZŠ Viliama Paulíniho Tótha Senica                             
3.miesto:  ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Trnava 
        
Čestné uznania okrem dvoch seredských projektov získali aj:
OZ  Senica 2.0
OZ Čas pre rodinu            
 
                                                                                   
                                               
Mestská policia a manželia Kušníroví boli ocenení čestným uznaním Ekologický čin roka 2021