Bytový dom na Čepeňskej obnovujeme z fondu na rozvoj bývania

Bytový dom na Čepeňskej obnovujeme z fondu na rozvoj bývania

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mestskí poslanci schválili v roku 2019  zámer rekonštrukcie mestského bytového domu na Čepeňskej ulici v Seredi. Opravy mestskej obytnej budovy sú v týchto dňoch v plnom prúde. Bezúročnú pôžičku na tento účel bude mesto splácať 20 rokov v mesačných splátkach vyše tisíc eur.
 
Zníženie energetickej náročnosti
Po odobrení zámeru financovania rekonštrukcie bytového domu formou úveru dalo mesto vypracovať  projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. č. 4305 v Seredi“. Ním následne požiadalo štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie bezúročného úveru. Práce, ktoré budú podľa projektovej dokumentácie na tomto bytovom dome vykonané sú zateplenie, odstránenie poruchy balkónov a logií, zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia, obnova a modernizácia bezbariérového prístupu, výmena plynoinštalácie, výmena zdravotechniky, výmena elektroinštalácie spoločných priestorov a výmena bleskozvodu. Suma za všetky práce po verejnom obstarávaní je 378 438,67 eur s DPH.
 
Bezúročný úver
„Zo Štátneho fondu rozvoja bývania sme na financovanie projektu získali 287 200 eur s nula percentným úrokom. Lehota splatnosti je 20 rokov,“ vysvetlila vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu mesta Sereď Silvia Kováčová. Doplnila, že 30-tisíc eur zaplatí fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu Čepeňská ul. č. 4350. „Ďalej, sumu 20-tisíc eur zaplatí mesto z rezervného fondu a sumu vo výške 41 238,67 eur zaplatí mesto z fondu rozvoja bývania mesta Sereď,“ uzavrela Kováčová. Pri schválenej výške úveru a dobe splácania 20 rokov predstavuje ročná splátka úveru čiastku 14 360 eur a mesačná splátka 1 197 eur.
 
Do októbra hotovo
„Aktuálne môžete sledovať rekonštrukciu balkónov, strechy a zatepľovanie obvodového plášťa. Nasledovať bude odizolovanie a zaizolovanie objektu, rekonštrukcia balkónov. Súčasťou je aj odstránenie havarijného stavu strechy, ktoré si vyžiadalo ďalšie finančné prostriedky z rezervného fondu mesta vo výške 55-tisíc eur s DPH. Ukončenie všetkých prác je v pláne najneskôr v októbri tohto roka,“ vysvetlil Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď.
 
foto: MsÚ Sereď
Bytový dom na Čepeňskej obnovujeme z fondu na rozvoj bývaniaBytový dom na Čepeňskej obnovujeme z fondu na rozvoj bývania