Výzva pre záujemcov o funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Galante

Výzva pre záujemcov o funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Galante

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    
Mesto Sereď vyzýva občanov, ktorí by mali záujem vykonávať funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Galante na obdobie rokov 2022 - 2026, aby sa prihlásili na Mestskom úrade v Seredi .
Záujemcov o funkciu prísediaceho musí schváliť Okresný súd v Galante a Mestské zastupiteľstvo v Seredi.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahol vek 65 rokov.
Záujemcovia o funkciu prísediaceho, ktorí spĺňajú uvedené podmienky,  sa majú možnosť prihlásiť na Mestskom úrade, č.d. 9, najneskôr do 10.júna 2022.
Výzva pre záujemcov  o funkciu prísediaceho